Zien! is een krachtig middel om pedagogisch handelen van leerkrachten te versterken met als resultaat een sociaal en pedagogisch veilige school! Om meer uit Zien! te halen en de school optimaal te helpen, heeft de ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies verschillende voorbeelden van implementatietrajecten, zogenoemde ontwikkelpaden, opgezet.

  • Kalender

    Deze scholing is (ook) beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • Gevorderde gebruikers
  • Intern begeleiders, leerkrachten en ouders

We starten bij voorkeur samen met jou vanuit een collectieve ambitie. Van daaruit komen we tot maatwerk in de keuze van de te bewandelen ontwikkelpaden. De drie onderstaande ontwikkelpaden zijn dan ook voorbeelden. Je kunt ervoor kiezen om onderdelen uit verschillende ontwikkelpaden te combineren.

Handelingsgericht werken met Zien!

Zien! kan een mooie plaats innemen in de cyclus van handelingsgericht werken. Al in de eerste fase van groepsvorming, tijdens de eerste schoolweken, kan Zien! preventief ingezet worden. Wanneer je als school handelingsgericht wilt werken met Zien! bieden we schoolontwikkeling aan door middel van teamscholingen waarin de uitgangspunten van de school, praktische oefening en borging een plek hebben. Zo werken we onder andere aan het vergroten van de inhoudelijke kennis van de zeven Zien!-dimensies en het versterken van het pedagogisch leerkrachthandelen. Dit krijgt een plaats binnen het cyclisch werken met Zien!.

Zien! en effectief communiceren over gedrag

Op een sociaal en pedagogisch veilige school is het van groot belang om als team, met leerlingen en ouders effectief en eenduidig te communiceren over gedrag. Zien! gaat over gewenste sociale competenties en de balans in ruimtenemende en ruimtegevende vaardigheden. Zien! biedt concrete inhoud om binnen het team en met de ouders over hun kind in gesprek te gaan. In gesprek met ouders én kind gezamenlijk is mogelijk op grond van de output van Zien!. In teambijeenkomsten helpen we leerkrachten om na te denken over hoe je deze verschillende gesprekken vorm kunt geven en kunnen we hier praktisch mee oefenen. Een ouderavond behoort ook tot de mogelijkheden, om ouders te betrekken bij het eenduidig communiceren over gedrag. Een ander onderdeel van de begeleiding in dit ontwikkelpad is het coachen van de intern begeleider of gedragsspecialist. Deze vormt de spil op school als het gaat over het communiceren over gedrag!

Sociale veiligheid en competenties monitoren en bevorderen

Door de leerlingvragenlijst van Zien! te laten invullen en de uitkomsten te analyseren, kun je voldoen aan de wettelijke eis van het monitoren van de sociale veiligheid én aan het in kaart brengen van sociale competenties. We kunnen ondersteunen bij het vaststellen van een ambitie, het analyseren van resultaten en het handelingsgericht toewerken naar doelen. De handelingssuggesties in Zien!, aansluitend bij de nieuw ontwikkelde leerlijnen en doelen, geven veel handreikingen hierbij.

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.