Data-levering aan inspectie met betrekking tot monitoring sociale veiligheid

Categorie: Privacy

Gepubliceerd op:

Vanaf eind mei 2017 kan de applicatiebeheerder van je school via ‘Beheer’ aangeven dat de gegevens van het monitoren van de sociale veiligheid met de inspectie gedeeld mogen worden per 1 juli. Voor iedere school geldt de verplichting om vanaf 2017/2018 gegevens over de monitoring van de sociale veiligheid beschikbaar te stellen aan de inspectie. ParnasSys en Driestar educatief kunnen dit voor je school regelen.

Daarnaast vragen wij je om toestemming te geven voor het bepalen van benchmarkgegevens, het bepalen van een representatieve normering voor de vragenlijst Veiligheidsbeleving en het vaststellen van de kwaliteit van de vragenlijst. De inspectie heeft deze gegevens nodig om de gegevens van een school goed te kunnen interpreteren.

In dit bericht lees je meer over wat je (vooraf) moet doen en wat de toestemming inhoudt.

Inleiding

Vanaf 1 augustus 2015 is het monitoren van sociale veiligheid op scholen verplicht. Voor deze monitoring kan de vragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat gebruikt worden in combinatie met de nieuwe aanvullende vragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving. De inspectie beoordeelt hoe je hebt gemonitord en wat je met de gegevens hebt gedaan. Als school ben je verplicht de resultaten van deze monitoring jaarlijks te delen met de inspectie. Om dit niet handmatig te hoeven doen, wordt het in ParnasSys mogelijk gemaakt om dit geautomatiseerd te doen. De gegevens over dit schooljaar worden op 1 juli opgevraagd en gedeeld met de inspectie. Vóór deze datum moeten de vragenlijsten dus ingevuld zijn als je gebruik wilt maken van het aanbod van ParnasSys en Driestar educatief om de gegevens geautomatiseerd aan de inspectie ter beschikking te stellen. Graag informeren wij je hier verder over middels dit bericht.

Toestemming 1: gegevens delen met inspectie

De inspectie wil gegevens met betrekking tot de monitoring sociale veiligheid ontvangen van de uitgever van de vragenlijst (zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/07/18/zorgplicht-sociale-veiligheid-leerlingen-op-school). Het gaat dan om de resultaten op schoolniveau. Deze zijn niet te herleiden tot een groep of individuele leerling. We delen de gemiddeldes op schoolniveau van de drie categorieën (Welbevinden, Pestbeleving en Veiligheidsbeleving) met de inspectie. In bijlage 1 onderaan deze blogpost vind je een toelichting op hoe deze scores berekend worden. Van de categorie Pestbeleving zal per stelling en per antwoordoptie ook worden gedeeld hoeveel procent van de leerlingen dit antwoord heeft gekozen. Daarnaast wil de inspectie een aantal aanvullende gegevens ontvangen. In bijlage 1 lees je om welke gegevens dat precies gaat. Ook deze gegevens zal ParnasSys geautomatiseerd, via Driestar educatief, aanleveren aan de inspectie. Natuurlijk delen we deze gegevens alleen na toestemming van de school.

Eind mei 2017 komt er in ParnasSys een optie om deze toestemming te geven. Hoe dit werkt, lees je verderop.

Toestemming 2: gegevens delen voor onderzoek naar de benchmark en de kwaliteit van de vragenlijst + het e-mailadres van de applicatiebeheerder ten behoeve van terugkoppeling van gegevens genoemd onder ‘toestemming 1’.

Het is belangrijk dat de inspectie op een juiste manier jullie aangeleverde gegevens beoordeelt. Daarvoor is verder onderzoek nodig. Ook voor het bepalen van de normering van de aanvullende vragenlijst Veiligheidsbeleving én het onderzoeken van validiteit en betrouwbaarheid van de extra vragenlijst is verder onderzoek nodig. Daarnaast wil de inspectie een benchmark hebben (gemiddelde van alle schoolgemiddeldes) om de resultaten te kunnen interpreteren. Die benchmark moet bepaald worden.

Middels het geven van toestemming in ParnasSys kun je aangeven dat de data van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat en de aanvullende vragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving ter beschikking mogen worden gesteld aan Driestar educatief. Daarbij zal de privacy worden gegarandeerd: de gegevens worden zonder leerling- en groepsnamen verstrekt en er zal in rapportages nooit worden verwezen naar scholen. Voor een gedegen onderzoek is het nodig dat alle scholen die gebruikmaken van de vragenlijsten ook hun toestemming geven voor het verstrekken van de data voor dit onderzoek.

Alleen scholen die ook voor dit onderzoek toestemming geven, ontvangen een terugkoppeling van de gegevens die van de school beschikbaar gesteld zijn aan de inspectie.

Hoe werkt het geven van toestemming?

De applicatiebeheerder logt in ParnasSys in. Je klikt op het tabblad ‘Beheer’ en ziet onder het kopje ‘Koppelingen’ de regel ‘ZIEN gegevensuitwisselingen’ staan. Vervolgens zie je de twee toestemmingen staan waarop je kunt doorklikken. Door op 'accorderen' te klikken, geef je toestemming.

Je kunt aangeven dat er bij het laten invullen van de vragenlijsten rekening is gehouden met de privacy van de leerlingen (dat wil zeggen: ze hebben zonder dat andere leerlingen of volwassenen meekeken de lijsten kunnen invullen en er is vertrouwelijk omgegaan met de resultaten). Daarnaast geef je aan of de leerlingen die de vragenlijsten hebben ingevuld een representatieve afspiegeling vormen van de schoolpopulatie (indien je, zoals wij adviseren, alle leerlingen van leerjaar 5-8 de vragenlijsten hebt laten invullen, voldoe je automatisch aan dit criterium van de inspectie). Wanneer er op het gebied van privacy of representativiteit opmerkingen zijn, kun je dat toelichten. In bijlage 1 lees je hier meer over.

De toestemming geef je telkens voor één schooljaar. Per 1 augustus staat de optie altijd uit en dient hij opnieuw geactiveerd te worden als je voor het volgende jaar opnieuw toestemming wilt geven.

Meer informatie

Voor meer informatie over het monitoren van sociale veiligheid met behulp van de vragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat, verwijzen we je naar de webpagina op de website van ZIEN! https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/zien-primair-onderwijs/zien-en-monitoring-van-sociale-veiligheid. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zal dat ook op deze pagina geplaatst worden, en via de nieuwsbrief wordt de informatie met gebruikers gedeeld (aanmelden voor de nieuwsbrief van ZIEN! kan via: https://www.driestar-educatief.nl/over-ons/actueel/nieuwsbrieven).

Bijlage 1: Gegevens met betrekking tot het monitoren van de sociale veiligheid, die worden uitgewisseld met de inspectie, nadat een school toestemming heeft gegeven.

 

*****Berekening gemiddelden van de categorieën:

 • Per stelling zijn telkens minimaal 1 en maximaal 4 punten te behalen, afhankelijk van het ingevulde antwoord;
 • De maximale score per categorie is telkens dus 4 x het aantal stellingen van die categorie. Voor Welbevinden en Veiligheidsbeleving (elk 8 stellingen) is de minimale score 8 en de maximale score 32, voor Pestbeleving (4 stellingen) ligt de score tussen 4 en 16;
 • Voor elke ingevulde vragenlijst wordt de totaalscore per categorie berekend;
 • Deze totaalscores worden allemaal bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal ingevulde vragenlijsten;
 • Dat is de gemiddelde schoolscore. Deze ligt dus altijd tussen de bij punt 2 genoemde minimale en maximale scores.
 • Blijf op de hoogte!

  Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

 • Nieuwe tips van Mark!

  Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

 • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

  In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.