Ontwikkelingsperspectief

Goed ontwikkelingsperspectief opstellen

Het ontwikkelingsperspectief wordt door ib'ers en leerkrachten weleens ingewikkeld gevonden. Door slim gebruik te maken van ParnasSys, kunnen we het zo eenvoudig mogelijk houden.

Bekijk onze scholingen

Als extra ondersteuning nodig is, komt het samenwerkingsverband in beeld. Je hebt dan te maken met afspraken over basisondersteuning (beschreven in het SOP) en extra ondersteuning zoals die gemaakt zijn tussen het samenwerkingsverband en de scholen. Die afspraken verschillen per samenwerkingsverband. Vaak valt er veel onder basisondersteuning, zoals dyslexie en dyscalculie. Een kind komt meestal alleen in aanmerking voor extra ondersteuning bij zeer moeilijk leren, langdurige ziekte, lichamelijke handicap of problematisch gedrag.

Als je voor een leerling een onderwijsarrangement hebt aangevraagd, bijvoorbeeld via Kindkans, en het toegewezen wordt, kan dit toegekende arrangement in ParnasSys aan het dossier van de leerling worden toegevoegd via Leerling -> Onderwijs -> Passend Onderwijs. ParnasSys zorgt er dan voor dat zo’n onderwijsarrangement uitgewisseld wordt met BRON.

In feite heeft de functionaliteit Ontwikkelingsperspectief in ParnasSys twee mogelijkheden:

  1. Je stelt met behulp van ParnasSys een Ontwikkelingsperspectief op en dat is dan het aanvraagformulier voor een arrangement richting het Loket van het samenwerkingsverband (steeds meer samenwerkinsverbanden gaan akkoord met deze manier van aanvragen).
  2. Na toekenning is datzelfde Ontwikkelingsperspectief het contract tussen school en ouders, waarin staat wat het uitstroomniveau en de uitstroombestemming is aan het einde van de schoolloopbaan. Dan wordt ook globaal het beredeneerd aangepast leerstofaanbod beschreven. In de praktijk wordt er per planperiode een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld, waarin concreet staat wat, hoe en wanneer de leerling gaat leren. Na afsluiting/evaluatie van zo’n OPP volgt weer een nieuw plan.

Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Sluiten