Data-levering aan inspectie met betrekking tot monitoring sociale veiligheid

Categorie: Privacy, Zien!, Sociaal-emotioneel, Nieuws, Onderwijsinspectie

Gepubliceerd op:

Vanaf 1 augustus 2015 is het monitoren van sociale veiligheid op scholen verplicht. Voor deze monitoring kan de vragenlijst Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat gebruikt worden.

De inspectie beoordeelt hoe je hebt gemonitord en wat je met de gegevens hebt gedaan. Als school ben je verplicht de resultaten van deze monitoring jaarlijks te delen met de inspectie. Om dit niet handmatig te hoeven doen, wordt het in ParnasSys mogelijk gemaakt om dit geautomatiseerd te doen. De gegevens over dit schooljaar worden op 1 juli opgevraagd en gedeeld met de inspectie. Vóór deze datum moeten de vragenlijsten dus ingevuld zijn als je gebruik wilt maken van het aanbod van ParnasSys en Driestar educatief om de gegevens geautomatiseerd aan de inspectie ter beschikking te stellen. Graag informeren wij je hier verder over middels dit bericht. 

N.B. voor scholen die gebruik hebben gemaakt van Zien! Leerling 1-16 Leer- en leefklimaat (bijvoorbeeld scholen voor s(b)o), is de werkwijze anders. Zie onderaan dit document. 

Toestemming 1: gegevens delen met inspectie

De inspectie wil gegevens met betrekking tot de monitoring sociale veiligheid ontvangen van de uitgever van de vragenlijst. Zien! deelt de gemiddeldes van drie categorieën uit de Leerlingvragenlijst Leer- en Leefklimaat (Welbevinden, Pestbeleving en Veiligheidsbeleving) met de inspectie. Het gaat dan om de resultaten op schoolniveau; deze zijn niet te herleiden tot een groep of individuele leerling. In de handreiking vind je een toelichting op hoe deze scores berekend worden. Van de categorie Pestbeleving zal per stelling en per antwoordoptie ook worden gedeeld hoeveel procent van de leerlingen dit antwoord heeft gekozen. Daarnaast wil de inspectie een aantal aanvullende gegevens ontvangen. In bijlage 1 van de hiervoor genoemde handreiking lees je om welke gegevens dat precies gaat. Ook deze gegevens zal ParnasSys, via Driestar educatief, aanleveren aan de inspectie. Natuurlijk delen we deze gegevens alleen na toestemming van de school.

Toestemming geven voor dit schooljaar kan gewoon in ParnasSys, via Beheer > Zien! gegevensuitwisselingen (onder ‘Koppelingen’). Je kunt hier ook zien of er voor jouw school al toestemming is gegeven voor het huidige schooljaar. Onder ‘Akkoord’ staat dan de naam van degene die toestemming heeft gegeven, en er is een datum ingevuld.

Scholen die toestemming geven, ontvangen eind juli/augustus een terugkoppeling van de gegevens die van de school beschikbaar gesteld zijn aan de inspectie half juli. De terugkoppeling wordt gestuurd naar degene die toestemming gegeven heeft, naar het mailadres dat in ParnasSys bij deze persoon staat. Mocht die persoon niet meer werkzaam zijn op je school, dan kun je het nieuwe mailadres mailen naar zien@parnassys-academie.nl.

Toestemming 2: gegevens delen voor onderzoek benchmark

Het is belangrijk dat de inspectie op een juiste manier jullie aangeleverde gegevens beoordeelt. Daarvoor is verder onderzoek nodig. Ook voor het bepalen van de normering van de aanvullende vragenlijst Veiligheidsbeleving én het onderzoeken van validiteit en betrouwbaarheid van de extra vragenlijst is verder onderzoek nodig. Daarnaast wil de inspectie een benchmark hebben (gemiddelde van alle schoolgemiddeldes) om de resultaten te kunnen interpreteren. Die benchmark moet bepaald worden.

Middels het geven van toestemming in ParnasSys kun je aangeven dat de data van Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat ter beschikking mogen worden gesteld aan Driestar educatief. Daarbij zal de privacy worden gegarandeerd: de gegevens worden zonder leerling- en groepsnamen verstrekt en er zal in rapportages nooit worden verwezen naar scholen. Voor een gedegen onderzoek is het nodig dat alle scholen die gebruikmaken van de vragenlijsten ook hun toestemming geven voor het verstrekken van de data voor dit onderzoek.

Hoe werkt het geven van toestemming?

Je kunt aangeven dat er bij het laten invullen van de vragenlijsten rekening is gehouden met de privacy van de leerlingen (dat wil zeggen: ze hebben zonder dat andere leerlingen of volwassenen meekeken de lijsten kunnen invullen en er is vertrouwelijk omgegaan met de resultaten). Daarnaast geef je aan of de leerlingen die de vragenlijsten hebben ingevuld een representatieve afspiegeling vormen van de schoolpopulatie (indien je, zoals wij adviseren, alle leerlingen van leerjaar 5-8 de vragenlijsten hebt laten invullen, voldoe je automatisch aan dit criterium van de inspectie). Wanneer er op het gebied van privacy of representativiteit opmerkingen zijn, kun je dat toelichten. In de handreiking lees je hier meer over.

De toestemming geef je telkens voor één schooljaar. Per 1 augustus staat de optie altijd uit en dient hij opnieuw geactiveerd te worden als je voor het volgende jaar opnieuw toestemming wilt geven.

Werkwijze voor (v)so/sbo-scholen

(V)so-scholen mogen zelf hun monitorgegevens aanleveren aan de inspectie via het Internet Schooldossier. Hiervoor geldt dat het bestuur per school de geaggregeerde monitoringsgegevens (dus: op schoolniveau; niet te herleiden tot een kind) uploadt onder het documenttype ‘Veiligheidsmonitor’. Onderdeel van dit document is een onderbouwing waarin het bestuur beschrijft hoe de wijze van monitoring aansluit bij de kenmerken van de leerlingpopulatie én waarom de gegevens representatief zijn. Het is belangrijk dat alle documenten die betrekking hebben op de monitoring het documenttype ‘Veiligheidsmonitor’ krijgen.

Een kanttekening die de inspectie daarbij plaatst: Bij leerlingen waarbij (speciale) methode-onafhankelijke toetsen worden afgenomen, zou het mogelijk moeten zijn een (aangepaste) vragenlijst over veiligheid en welbevinden af te nemen. Wanneer dit bij leerlingen niet mogelijk is, bijvoorbeeld door de cognitieve mogelijkheden, de (ontwikkelings)leeftijd of een (meervoudige) beperking is het van belang dat de school de veiligheidsbeleving van deze leerlingen op een andere manier in beeld brengt. In de Notitie ‘monitoring veiligheidsbeleving leerlingen in het (v)so, sbo en pro’ van LECSO vindt u mogelijke instrumenten en suggesties/uitgangspunten voor monitoring bij leerlingen met een ernstig meervoudige beperking.

(V)so-scholen hoeven niet via de hierboven beschreven route toestemming te geven voor het delen van de informatie. Het mag uiteraard wel, als er gebruik gemaakt is van Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat.

Sbo-scholen die ervoor gekozen hebben om te monitoren met Zien! Leerling Leer- en leefklimaat 1-16 (de speciaal onderwijsversie van de leerlingvragenlijst), wordt geadviseerd om toestemming te geven via de hiervoor beschreven route en aan te geven in het opmerkingveld van ‘representativiteit’ dat de resultaten van de monitoring zijn op te vragen bij de school omdat ervoor gekozen is een andere vragenlijst af te nemen. De school dient zelf een rapportage te maken.
Er kunnen namelijk geen data worden gedeeld met de inspectie, omdat het een andere vragenlijst betreft dan waar de digitale uitwisseling voor is ontwikkeld.

Meer informatie

Heb je nog meer vragen over de monitor sociale veiligheid, dan verwijzen we je allereerst naar de handreiking. Voor verdere vragen kun je mailen naar zien@parnassys-academie.nl.