Onze Zien! software gebruiken om pesten tegen te gaan

Gepubliceerd op 23 september 2019

Monitor pesten

Wat werkt tegen pesten? Ondanks de toename van antipestmethoden, -trainingen en -coördinatoren is dat nog steeds een vraag die op veel scholen leeft.

Vorig jaar deed het NRO onderzoek naar de effectiviteit van tien anti-pestprogramma's. Helaas bleek dat geen van de programma’s effect had op alle aspecten die onderzocht werden.

Één van de conclusies was dat monitoring van de mate waarin kinderen zelf ervaren dat zij en hun klasgenoten gepest worden essentieel is. En daar kan Zien! je bij helpen.

Waarom is monitoring belangrijk?

  • Het geeft je inzicht in de vraag of er een programma gebruikt moet worden en welk type programma dit moet zijn.
  • Ouders en leerkrachten kunnen door monitoring nagaan of de gekozen aanpak inderdaad tot vermindering van pesten leidt.
  • Het is de eerste noodzakelijke stap in het verminderen en voorkomen van pesten.

Monitoren met Zien!

Onze Zien! software kun je gebruiken voor het monitoren van het welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving van een leerling. Naast alle andere aspecten in Zien! zijn deze drie categorieën belangrijk voor de verplichte monitoring sociale veiligheid. Daarmee voldoe je aan de wettelijke eisen.

In lijn met de bevindingen uit het onderzoek werkt Zien! bij het monitoren vanuit de leerling. Door minimaal één keer per jaar door alle leerlingen van groep 5-8 leerlingvragenlijsten te laten invullen krijg je een representatief beeld van de beleving van de leerlingen op dit thema. Vervolgens kun je door middel van groepsbesprekingen en schoolanalyse systematisch nagaan wat de effecten van jullie pedagogisch en didactisch handelen zijn op het (leer- en) leefklimaat.

Handelen met Zien!

Zien! stopt niet bij het monitoren. Hoewel dat (naast een wettelijke verplichting) een eerste belangrijke stap is, bevat Zien! ook doelen en handelingssuggesties. Die geven je concrete handvatten om het welbevinden in de groep te verbeteren of te werken aan groepsvorming.

In de klas kun je het (Kwartet)spel-Zien! gebruiken. Op de kaartjes staan vragen als ‘Wat doe je als je uitgescholden wordt?’,  ‘Hoe zorg je ervoor dat niemand buitengesloten wordt?’ en ‘Naar wie kun je toe als je je niet veilig voelt op school?’. Daarmee kunnen leerlingen van elkaar te leren en het geeft de leerkracht een handvat om in gesprek te gaan over het (gewenste) gedrag.


Hoe kun je Zien! gebruiken om pesten tegen te gaan?

Zien! is geen methode of anti-pestprogramma, het is meer dan dat. Waar veel programma’s zich focussen op het pestgedrag, gaat Zien! een laag dieper. Door te werken vanuit welbevinden en betrokkenheid vervult Zien! de basisbehoeften van relatie, competentie en autonomie. De basis voor een veilig leer- en leefklimaat in de groep.

Ook helpt het je te werken met de vijf sociale vaardigheden, die kinderen nodig hebben in de omgang met anderen. Zien! werkt daarom vooral preventief. Het doel van onze software is dat alle leerlingen pro-sociaal gedrag (leren) vertonen.

Wanneer er veel pro-sociaal gedrag in de klas is, zal er dan nog gepest worden? Ons antwoord is duidelijk: Wanneer Zien! goed in de school geïmplementeerd wordt, zouden anti-pestprogramma’s overbodig zijn en biedt de school een veilig leer- en leefklimaat voor elk kind. Dát werkt tegen pesten!

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur