Sociaal-emotioneel leren

Categorie: Zien!, Sociaal-emotioneel, Nieuws

Gepubliceerd op:

“Besteed ruim en effectief aandacht aan sociaal-emotioneel leren in de dagelijkse context van je leerlingen. Opdat we gelukkige kinderen in een gelukkige klas met een gelukkige leerkracht aantreffen!” (vrij naar Theo Thijssen). Neemt jouw school dit advies al ter harte?

‘Mevrouw Jacobs, uit het LVS blijkt dat uw zoon hiaten laat zien in de leerlijn spelling. Na het afnemen van de CITO zagen we dat er uitval was op enkele cruciale spellingscategorieën. Vanaf volgende week zal uw zoon extra instructie krijgen op deze categorieën. Voor thuis hebben we een spellingspakket samengesteld. Dan zal hetgeen we op school instrueren beter beklijven’.

Je zult het voorbeeld vast herkennen tijdens één van de oudergesprekken naar aanleiding van een toetsmoment van het LVS. Niet alleen op taalgebied, maar ook op lees- en rekengebied zijn wij goed in staat om leerlingen te volgen en de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. De vele RT-ondersteuningsgroepen in de school, de vele afstemmingsgesprekken met ouders en begeleidingsgesprekken met externen getuigen hiervan.

Maar hoe zit dat eigenlijk als we kijken naar de jongen die zich teruggetrokken door de school beweegt, of dat meisje dat in elke interactie met een volwassene weerstand oproept? Die leerling waarbij samenwerken maar niet schijnt te lukken? Die kleuter die het moeilijk vindt om te delen of te helpen?

Zijn wij in staat om dan ook zo diepgaand te analyseren zoals we dat doen bij een CITO-LVS toets? Als het gedrag van de leerling niet buitenproportioneel belemmerend is voor het handelen van de leerkracht, of niet als lastig wordt gezien door de medeleerlingen, dan zijn wij geneigd om intuïtief te begeleiden. En dat is soms écht heel goed: begeleiden vanuit het hart.

Het is daarnaast ook goed om planmatig les te geven vanuit de theorie van sociaal-emotionele ontwikkeling, net als we doen bij de cognitieve vakken. Met gepaste activiteiten, materialen en werkvormen je leerlingen ondersteunen, passend bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en het ambitieniveau (uitgewerkt in waarden en normen) van de school.

Maak cyclisch, bewust en planmatig werk van sociaal- emotioneel leren. Niet omdat het moet, maar omdat we het willen. Wanneer je gebruik maakt van Zien!, volg je de cyclus van handelingsgericht werken door te observeren, te analyseren, te wegen en een actieplan op te stellen. Zo werk je planmatig aan gedrag, naast het sensitief, responsief en ervaringsbewust handelen. Want: ‘Als kinderen niet leren, dan hebben wij ze niet onderwezen’ (naar Siegfried E. Engelmann).

Tip: bekijk dit filmpje en gebruik het als spiegel om te kijken waar je als school al goed mee bezig bent en hoe je dingen zou kunnen verbeteren!

Ik gun kinderen warme en betrokken leerkrachten die lesgeven vanuit het hart en alle middelen inzetten om hun leerlingen te leren kennen én het beste voor hun kinderen te zoeken én te doen!

Let op: bovenstaande is ‘zwart-wit-geschetst’ om helder neer te zetten dat leerlingen net zoveel recht hebben op goede sociaal-emotionele ondersteuning als cognitieve stimulering. Gelukkig zijn er veel scholen die op adequate manier werk maken van sociaal- emotioneel leren en dit niet afdoen als ‘dit is verantwoordelijkheid van ouders, de school is er om cognitief te leren’!

Benieuwd naar kansen die er liggen voor jouw school om hier nóg bewuster mee aan de slag te gaan? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.