Status nieuwe wet over observatie-instrumenten kleuters

Categorie: Nieuws, Leerlijnen, Jonge kind

Gepubliceerd op:

Er is meer duidelijkheid over de nieuwe wet die waarschijnlijk 1 augustus 2022 ingaat: scholen behouden de vrijheid om een instrument te kiezen voor het observeren van de ontwikkeling van kleuters! Het is niet noodzakelijk om een erkend instrument te gebruiken als je in leerjaar 3-8 goedgekeurde toetsen gebruikt.

In een bijeenkomst waar de ParnasSys Academie aan deelgenomen heeft, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een toelichting gegeven op de wet- en regelgeving wat betreft de observatie-instrumenten bij kleuters. De bijeenkomst had betrekking op de nieuwe wet die stelt dat schoolse toetsen niet langer afgenomen mogen worden bij kleuters. Als alternatief dienen observatie-instrumenten gebruikt te worden die de ontwikkeling van het kind volgen. Daarnaast is het concept beoordelingskader besproken dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat gebruiken als een instrument erkend wil worden.

Wat gaat de nieuwe wet inhouden?

Er zijn enkele veranderingen aan de wet- en regelgeving.

  • Met de wetswijziging is er besloten dat LVS toetsen erkend zullen worden door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in plaats van de Expertgroep Toetsen PO die het momenteel nog doet.
  • Bovendien stelt de beoogde wettekst dat er geen goedkeuring meer nodig is voor het gebruik van een observatiesysteem, mits de school ergens gedurende de andere leerjaren (3 t/m 8) wel goedgekeurde toetsen gebruiken.
  • Bij het ingaan van de wetswijziging wordt gesproken van erkenning in plaats van goedkeuring. Door een instrument te erkennen bevestigt een onafhankelijke organisatie dat het instrument daadwerkelijk meet wat het beoogt te meten. Dat wil echter niet zeggen dat niet-erkende instrumenten kwalitatief minder zijn of de ontwikkeling van kleuters minder goed in kaart brengen. Scholen mogen zowel door CvTE erkende instrumenten gebruiken als niet-erkende instrumenten.

Het nieuwe wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer en zal naar verwachting begin schooljaar 2022/2023 intreden.

Vragen bij het (nieuwe) beoordelingskader

Na afloop van de bijeenkomst van het ministerie van OCW is het gesprek gevoerd met andere aanbieders, waar ook de SLO en WSK Kleuteronderwijs aan deelnamen. In dit gesprek spraken we over de ontwikkeling van jonge kinderen. Observatie-instrumenten maken het volgen en stimuleren van de brede ontwikkeling van kleuters in een betekenisvolle omgeving mogelijk voor leerkrachten. Een observatie-instrument moet kwalitatief goed zijn, maar ook recht doen aan deze specifieke ontwikkeling van kleuters. We hopen dat deze expertise bij het CvTE, die de ingediende instrumenten moet erkennen, aanwezig is. Daarnaast hopen we dat ook het beoordelingskader recht doet aan de brede ontwikkeling van kleuters. Om dit verder uit te zoeken, zullen we de komende tijd verder in gesprek gaan met betrokkenen om onze vragen te delen.

Keuze observatie-instrument voor kleuters

Als Academie van ParnasSys zijn wij van mening dat je als school een instrument zou moeten kiezen dat past bij jouw visie op kleuteronderwijs. Of een instrument erkend is, zou hierin niet leidend moeten zijn.

Wil je vrijblijvend verkennen of de leerlijnen jonge kind en de toepassingsmogelijkheden passen bij jouw school? Kom naar een gratis productvoorstelling, of vraag een bijeenkomst aan waarin we na het geven van informatie met je in gesprek gaan over hoe je de kwaliteit van je onderwijs kunt vergroten door onze leerlijnen te gebruiken!

Voor meer informatie over de leerlijnen jonge kind, klik hier.

Hoe nu verder?

Het onderzoek dat de ParnasSys Academie gestart is naar de validiteit en betrouwbaarheid van de ‘leerlijnen jonge kind’, gaan we vervolgen. Het geeft ons waardevolle informatie over de kwaliteit van ons observatie-instrument. Of we ons instrument bij het CvTE indienen voor erkenning is nog niet definitief besloten. Dat hangt mede af van het beoordelingskader dat gebruikt zal worden bij de beoordeling. Bovendien hebben we door het vervallen van de goedkeuringseis meer tijd en mogelijkheden om eerst nog nieuwe ontwikkelingen door te voeren (de SLO is bijvoorbeeld bezig met nieuwe inhoudskaarten met doelen voor peuters en kleuters, die we naast onze leerlijnen willen leggen). Een definitief onderzoek voeren we dan pas uit na eventuele wijzigingen. We zullen je op de hoogte houden. Mocht je meer willen weten, neem gerust contact met ons op.

Gouwe Academie

De ParnasSys Academie van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.