Supplement op het VO-advies (zonder eindtoetsresultaten)

Categorie: Schoolkwaliteit, Nieuws

Gepubliceerd op:

Hoe ziet het vervolgsucces van de huidige groep schoolverlaters er straks uit? Eerdaags hopen zij te starten aan een nieuwe schoolloopbaan, geënt op het initiële advies nu de eindtoets is komen te vervallen. Het heroverwegen en/of het bijstellen van de adviezen vraagt dan ook dit jaar geen extra overlegmomenten en acties binnen Parnassys. Tegelijkertijd hebben alle scholen half april een aanvullende uitnodiging van de minister gekregen om te kijken welke leerlingen mogelijk alsnog een hoger advies mogen krijgen!

Een uitnodiging om kansrijk te plaatsen in de brugklas is hierbij het uitgangspunt. Een leerling die door de uitslag van de eindtoets een grote kans maakte op bijstelling, eventueel gecombineerd met een groei in bijvoorbeeld werkhouding? Er zijn genoeg opties te noemen waarbij het supplement op het initiële advies een gefundeerde optie zou zijn geweest. Hoewel de eindtoetsresultaten er niet zijn, kunnen observaties van welbevinden en betrokkenheid, van methodetoetsresultaten, of bijvoorbeeld een behandeling die effect gaat hebben, aanleiding zijn voor heroverweging.

Daarom is er een formulier opgemaakt door onder andere de PO-raad dat alsnog als toevoeging aan het onderwijskundig rapport bevestigd kan worden (zie hier) wanneer er binnen de school wordt ingegaan op deze uitnodiging van de minister. In ParnasSys plaats je dit formulier in de map van de leerling en kan je deze als bijlage meesturen met het OSO-dossier. Een nieuwe uitwisseling met BRON is niet nodig. 

Over drie jaar wordt opnieuw de vervolgsucces-balans opgemaakt van deze huidige groep. Data-bestanden worden te zijner tijd uitgewisseld én in ParnasSys is het eventuele supplement op het OKR terug te vinden. Het duurt nog even voordat we hier als school reflectievragen, analyses en conclusies aan kunnen verbinden om zo “OR3-Vervolgsucces’ in kaart te brengen, maar laten we op dit moment wel zo zorgvuldig mogelijk handelen!

De uitnodiging om gefundeerd voor te sorteren op een kansrijke plaatsing op het VO, middels het OKR én binnen Parnassys? Dié is heel actueel en relevant. We gunnen leerlingen toch wat het beste bij hen past?! 

Janine Bulk

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.