Vooral werken aan welbevinden en betrokkenheid na thuisonderwijs

Categorie: Sociaal-emotioneel, Zien!, Nieuws

Gepubliceerd op:

De periode van thuisonderwijs vraagt om veel flexibiliteit van leerkrachten. Misschien ben je bang voor een cognitieve achterstand van je leerlingen, maar ook op sociaal-emotioneel gebied kan er veel gebeuren. Weet je eigenlijk hoe het met het welbevinden en de betrokkenheid van je leerlingen staat? In deze blog lees je welke rol Zien! kan spelen zodra de scholen weer open kunnen.

Een kind loopt op twee ‘benen’: het cognitieve en het sociaal-emotionele been. Beide benen heeft het kind nodig om in evenwicht te kunnen ‘lopen’. Wat weet je van jouw leerlingen over het sociaal-emotionele been uit de afgelopen periode? Hoe is de beleefde en geleefde veiligheid van jouw leerlingen? Bij sommige leerlingen zal er een ‘mank lopen’ te zien zijn. Hoe ga je zorgen dat ze weer evenwichtig door het leven kunnen gaan?

Wees oprecht nieuwsgierig naar hoe het jouw leerlingen de afgelopen periode is vergaan. Focus je hierbij op de graadmeters welbevinden en betrokkenheid: dé basis voor een veilig klassenklimaat als fundament onder effectief leren. In deze blog van Bert van der Mel lees je meer over een handige tool om snel, efficiënt en doeltreffend informatie bij de ouders uit te vragen.

Preventieve handelingssuggesties

Naast dat je aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele leerlingen besteedt, zul je ook aandacht moeten hebben voor de groepsvorming. Kinderen zien elkaar een hele tijd niet. Zorg dat je in de eerste weken als de scholen weer opengaan ruim tijd reserveert voor de eerste twee fasen van groepsvorming: norming en forming, zodat leerlingen elkaar en jou als leerkracht écht ont-moeten! De handelingssuggesties van Betrokkenheid en Welbevinden kunnen jou hierbij ondersteunen. Kies daarbij de suggesties die gericht zijn op relatie met kinderen onderling en met jou als leerkracht.

Patterson

Een bewezen effectief kader zijn de pedagogische interventies van Patterson. Deze interventies zijn laagdrempelig bewustmakend om leerlingen een kader van veiligheid te bieden door jouw leerkrachtgedrag. Bij elke handelingssuggestie vind je deze pedagogische interventies en lees je welk gedrag jij als leerkracht kunt inzetten. Een samenvatting van de pedagogische interventies vind je hier.

De leerlingvragenlijst

Een handige tool om de veiligheid van jouw leerlingen te meten is de beschikbare digitale leerlingvragenlijst voor de groepen 5 t/m 8.  Wellicht gebruikte je deze tool al om de veiligheid te monitoren. Juist in deze tijd van onzekerheid is het urgent om zo objectief mogelijk dit aspect bij jouw leerlingen systematisch in kaart te brengen. Niet als ‘toets’, maar als onderzoeksmiddel voor gesprek! De data die je met behulp van deze lijst verzamelt, vormt prachtige input om in gesprek te komen met jouw klas of met een individuele leerling. Gebruik eventueel de papieren versie van de vragenlijst, waar we op attendeerden in deze blog.

Tot slot

Het zal per klas en leerling verschillen hoe het gaat. Sommige kinderen zullen het thuis prima naar hun zin hebben, terwijl het bij anderen niet veilig is. Zorg voor een duidelijke structuur en wees voorspelbaar in jouw gedrag. Toon interesse in de leerlingen, bied een luisterend oor en geef de kinderen ruimte om hun verhaal te delen. Jouw leerlingen verdienen een warme betrokken leerkracht! En daar mag/moet je alle doelgerichte middelen voor inzetten. Zo’n hulpmiddel wil Zien! voor jou zijn.

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.