Leerlingvragenlijsten

Vraag je je als leerkracht ook weleens af wat een leerling nu precies vindt van school? Je vult de observatielijst van Zien! in, maar je wilt ook leerlingen zelf vragen laten beantwoorden. De Zien! leerlingvragenlijsten zijn hiervoor de oplossing! De Zien! leerlingvragenlijst laat zien hoe de leerling zichzelf beoordeelt. De uitkomst van het de leerlingvragenlijsten komen in een groepsprofiel te staan. In Zien! kun je de profielen naast elkaar zetten. Zo versterken de profielen elkaar bij het lezen en wegen van de resultaten en heb je aanknopingspunten voor een eventueel kindgesprek. De leerlingvragenlijsten hebben sinds juni 2018 een positieve COTAN-beoordeling. Dat is een bevestiging voor gebruikers dat het een kwalitatief goed instrument is.

Inhoud

Er zijn twee leerlingvragenlijsten beschikbaar die los van elkaar in te vullen zijn: de vragenlijst Leer- en leefklimaat en de vragenlijst Sociale vaardigheden. De eerste vragenlijst bevraagt evenals de leerkrachtvragenlijst de onderdelen betrokkenheid en welbevinden. Daarnaast bevat de vragenlijst ook stellingen met betrekking tot de categorieën relatie andere kinderen, autonomiebeleving, pestbeleving en pestgedrag en veiligheidsbeleving. Neem je deze vragenlijst af, dan voldoe je aan de monitoring van sociale veiligheid.

De vragenlijst Sociale vaardigheden bevraagt evenals de leerkrachtvragenlijst de vaardigheden. Voor de leerlingvragenlijst zijn deze opgedeeld in de twee onderdelen ruimte nemen en ruimte geven. De inspectie geeft voorkeur aan een leerlingvragenlijst voor het registreren van sociaal-emotioneel functioneren. Met het gebruik van de leerlingvragenlijst over sociale vaardigheden kom je dus nog meer tegemoet aan wat de inspectie vraagt op het gebied van het registreren van het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen. Bovenal bied het jou als leerkracht natuurlijk verhelderende inzichten wanneer je weet hoe jouw leerlingen over zichzelf denken!

Versies voor de onderbouw en so/vso

De vragenlijst is beschikbaar in verschillende versies, voor verschillende doelgroepen en leeftijden. Elke versie bevraagt dezelfde categorieën en bevat grotendeels dezelfde stellingen. Deze zijn telkens afgestemd op het taalgebruik en de belevingswereld van de doelgroep.

Leerlinginterview groep 1-3

Zo zijn er voor groep 1-3 leerlinginterviews beschikbaar. Aan de hand van stellingen ga je als leerkracht in gesprek met een groepje leerlingen of een individuele leerling. Het gesprek kun je voeren aan de hand van beschikbare praatplaten, afkomstig uit de Bas-boeken. De antwoorden kun je vervolgens digitaal registeren in ParnasSys. Alle bijbehorende bestanden, zoals de handreiking en de praatplaten, kun je vinden in Zien! onder de knop Informatief.

Leerlingvragenlijst so/vso groep 3-4

Voor het so/vso-onderwijs en groep 3-4 zijn er papieren vragenlijsten beschikbaar waarbij de leerlingen zelf per stelling hun antwoord kunnen omcirkelen. Het is wel belangrijk dat de leerkracht zelf bij elk onderdeel een klassikale toelichting geeft, bijvoorbeeld aan de hand van de praatplaten. Er zijn zowel afbeeldingen beschikbaar die passen bij de doelgroep groep 3-4 als afbeeldingen die horen bij de doelgroep so/vso. Ook de resultaten van deze vragenlijsten kunnen geregistreerd worden in ParnasSys. Gebruik je deze vragenlijsten in het so/vso, dan voldoe je daarmee ook aan de monitoringsplicht voor sociale veiligheid. Daarover lees je meer op deze webpagina.

Leerlingvragenlijst groep 5-8

Leerlingen uit groep 5-8 kunnen de vragenlijsten digitaal invullen. Dat gebeurt via een portaal. De leerling krijgt één voor één de stellingen te zien in willekeurige volgorde. De stellingen zijn positief geformuleerd, met uitzondering van de stellingen die betrekking hebben op pestbeleving en pestgedrag. De leerling reageert door te klikken op één van de vier antwoordmogelijkheden. Om de leerlingen te helpen met het interpreteren van de stellingen, is er vaak een toelichting beschikbaar. De stellingen kunnen ook worden voorgelezen. Na het invullen kun je als leerkracht de antwoorden van de leerling bekijken.

Instructie

Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst geeft de leerkracht een klassikale instructie aan de leerlingen. Daarvoor zijn instructiekaarten voor leerkrachten en voor leerlingen beschikbaar. Bij deze instructies hoort ook een PowerPointpresentatie met voorbeelden en schermafdrukken, die op het digibord getoond kan worden. Een goede instructie is belangrijk om een betrouwbare uitslag te krijgen. Leerlingen moeten dan begrijpen hoe ze de stellingen moeten interpreteren en scoren, maar ook hoe de resultaten gebruikt gaan worden. De handleiding en instructies kun je onder aan deze pagina downloaden.

Normering

Voor de leerlingvragenlijst wordt ook gewerkt in een normering met percentielen, net als de leerkrachtvragenlijst. Daarmee wordt duidelijk hoe de scores van de leerling zich verhouden tot die van andere leeftijdsgenoten.

Sluiten