Helder zicht op het kind en de resultaten

 • Flexibel inrichten van groepen
 • Krijg managementoverzichten op bestuursniveau
 • BRON-bekostiging clusters 1-4
 • Koppeling met Somtoday (VSO)
 • Leerlijnen om te plannen en te registreren
 • Toetsresultaten vergelijken met prognoses/leerroutes

ParnasSys is er voor elke onderwijsvorm. Dus ook voor het (voortgezet) speciaal onderwijs bieden wij een leerlingvolg- en leerlingadministratiesysteem. Als grootste speler in onderwijsland omtrent informatievoorziening voldoen wij aan alle eisen voor het primair onderwijs.

Leerlingadministratiesysteem voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Flexibel inrichten van groepen

ParnasSys kent groepen en sublesgroepen. Je kunt hierdoor binnen ParnasSys werken met stamgroepen en niveaugroepen, zodat groepsdoorbrekend werken goed wordt ondersteund.

Tijdelijke plaatsing

Een andere mogelijkheid waar scholen in het speciaal onderwijs belang bij hebben, is het tijdelijk plaatsen van leerlingen. Leerlingen worden daarom wel in ParnasSys geregistreerd, maar worden niet meegeteld met tellingen en de uitwisseling met BRON.

Altijd in ontwikkeling

Er is goed contact met de huidige scholen die ParnasSys gebruiken. Zo spelen wij in op nieuwe eisen en ontwikkelingen in het speciaal onderwijs. Op die manier is bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectief en de module leerlijnen ontstaan.

Leerlijnen speciaal onderwijs

ParnasSys heeft samen met een tiental verschillende scholen in het speciaal onderwijs een module leerlijnen ontwikkeld. Met deze module is het mogelijk om het werken met leerlijnen digitaal te plannen en te registreren. De bibliotheek Leerlijnen (voortgezet) speciaal onderwijs is standaard gevuld met o.a. de leerlijnen van CED en SLO

Koppeling met Somtoday

Leerlingadministratie in het speciaal voortgezet onderwijs wordt in ParnasSys bijgehouden, maar de begeleiding van leerlingen wordt geregistreerd in Somtoday. Daarom is er een koppeling tussen deze twee systemen, zodat de persoonsgegevens van de leerlingen automatisch doorgestuurd worden naar Somtoday. Geen dubbele administratie meer en doordat ParnasSys en Somtoday door ICT-dienstverlener Topicus worden ontwikkeld, sluiten de systemen naadloos op elkaar aan.

Leerlingvolgsysteem voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Leerlijnen speciaal onderwijs

Samen met scholen in het speciaal onderwijs heeft ParnasSys een module leerlijnen ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om het werken met leerlijnen digitaal te plannen en te registreren. In het speciaal onderwijs worden vaak leerlijnen gebruikt als uitbreiding naast of in plaats van methoden. De leerlijnen ondersteunen de leerkracht, de ib’er en de directie bij planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Hierdoor krijgen leerkrachten een goed overzicht op wat zij de leerling aan moeten bieden. In een oogopslag ziet de leerkracht hoe de leerling of de groep zich ontwikkelt op basis van de verwachte uitstroombestemming.

Ontwikkelprognose altijd helder in kaart

Iedere leerling in het speciaal onderwijs heeft een ontwikkelingsperspectief waarin beschreven staat naar welke uitstroombestemming wordt gestreefd en welke leerroute wordt gevolgd. Door per leerling per vak aan te geven welke ontwikkelprognose geldt voor de leerling, kunnen toetsresultaten op leerling-, groeps- en schoolniveau vergeleken worden met de prognoses/leerroutes.

Plannen maken voor (subles)groepen

Of je nu binnen een groep of groepsoverstijgend werkt, je kunt plannen maken voor leerlingen in (subles)groepen. Op de groepskaart zie je in één oogopslag welke leerlingen met elkaar in één groep zitten om vervolgens op eenvoudige wijze gegevens in te voeren en in te zien wat de doelen en aanpak zijn voor de diverse groepen en vakken. Indien gewenst kan de evaluatie ook op leerlingniveau plaatsvinden.

Zien! op zml-scholen

Zien! helpt je bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zien! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Er zijn verschillende punten die zml-scholen die met Zien! gaan werken erg aanspreken: • Veel aandacht voor betrokkenheid en welbevinden

 • De dingen die je observeert, zijn door de leerkracht te beïnvloeden.

 • Het instrument helpt ook bij de analyse.

 • Bij de handelingsdoelen staan concrete suggesties hoe je er als leerkracht aan kunt werken.

 • Op groepsniveau zijn er verwijzingen naar de methode STIP die speciaal ontwikkeld is voor het zml en vso.

 • De leerlingvragenlijsten zijn in te zetten als monitoringsinstrument voor de sociale veiligheid op school.

Meer over Zien!

Meer weten? Lees een blog.

Maak een verdiepingsslag