Acceptatie

Door aanmelding geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Edutopics BV (leverancier van ParnasSys) en de opdrachtgever/deelnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Aanmelding

Aanmeldingen dienen te geschieden door middel van het invullen van het aanmeldformulier op www.parnassys.nl/scholing-aanmelden of een ondertekende offerte te retourneren naar scholing@parnassys.nl of Edutopics BV, t.a.v. ParnasSys scholing, Singel 9, 7411 HV Deventer. De inschrijving is pas definitief als het aanmeldformulier of de getekende offerte door Edutopics BV is ontvangen, geaccepteerd en bevestigd is aan de deelnemer of opdrachtgever.

Annulering of verzoek tot verplaatsing door deelnemer/opdrachtgever

Annulering van de scholingsaanmelding of het doen van een verzoek tot verplaatsing is uitsluitend mogelijk via scholing@parnassys.nl. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen wordt niet aangehouden in deze zakelijke overeenkomst.

  • Indien tot 4 weken voor aanvang van de training een verzoek tot verplaatsing wordt ingediend, is dit de eerste keer kosteloos indien er sprake is van een nieuw overeengekomen datum binnen 5 dagen na binnenkomst van dit verzoek. Tot 4 weken voor aanvang van de training is een annulering van een scholingsaanmelding de eerste keer kosteloos. Verplaatsen van een training of het annuleren van deelname aan een training kan eenmaal voor een training worden gedaan; ingeval van een tweede verplaatsing of annulering van een aanmelding van dezelfde training zal 80% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Daarnaast zal bij verplaatsing na het volgen van de training tevens het oorspronkelijke factuurbedrag in rekening worden gebracht.
  • Indien tot 2 weken voor aanvang van de training een verzoek tot verplaatsing wordt ingediend of deelname aan de scholing wordt geannuleerd, dan zal 50% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Daarnaast zal bij verplaatsing na het volgen van de training tevens het oorspronkelijke factuurbedrag in rekening worden gebracht.
  • Indien tot 1 week voor aanvang van de training een verzoek tot verplaatsing wordt ingediend of deelname aan de scholing wordt geannuleerd, dan zal 80% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Daarnaast zal bij verplaatsing na het volgen van de training tevens het oorspronkelijke factuurbedrag in rekening worden gebracht.
  • Indien in de laatste week voor aanvang van de training een verzoek tot verplaatsing wordt ingediend of deelname aan de scholing wordt geannuleerd, dan zal 100% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Daarnaast zal bij verplaatsing na het volgen van de training tevens het oorspronkelijke factuurbedrag in rekening worden gebracht.
  • Bij verhindering zonder kennisgeving of verzoek tot verplaatsing wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Mocht een training deel uitmaken van een overkoepelend traject dan zal naar rato van dit geheel het factuurbedrag worden bepaald door Edutopics BV.

Annulering of verplaatsing door Edutopics BV

Edutopics BV heeft het recht om bij onvoorziene omstandigheden of een te gering aantal inschrijvingen een training uit te stellen of te annuleren. Het minimumaantal deelnemers is te allen tijde vermeld bij de betreffende scholing op de website. Hier wordt uiterlijk een week van tevoren een beslissing over genomen. In dat geval zal, indien mogelijk, een passend alternatief worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, zal het cursusgeld niet in rekening gebracht worden.

Scholingsprijzen

Voor de trainingsprijzen verwijzen wij naar www.parnassys.nl/scholing. Mocht er in de offerte een andere prijs worden genoemd, dan is deze leidend. Tenzij anders vermeld gelden de op de website of offerte genoemde bedragen in Euro’s, deze zijn exclusief BTW. Prijzen zijn inclusief studiemateriaal en reiskosten, tenzij anders vermeld op de website of offerte.

Facturering

Na afloop van de scholing, ontvangt de deelnemer of opdrachtgever de factuur op het e-mailadres horende bij de debiteur zoals vermeldt op het inschrijfformulier of de offerte. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Dit dient te gebeuren door het geld over te maken naar het bankrekeningnummer zoals vermeldt op de factuur t.n.v. Edutopics B.V. onder vermelding van het factuur- en debiteurnummer.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door of over deelnemers wordt verstrekt vooraf of tijdens een training en waarvan verwacht kan worden dat deze vertrouwelijk van aard is, wordt door de medewerkers van Edutopics BV vertrouwelijk behandeld.

Eigendom

Edutopics BV behoudt zich alle rechten van intellectuele, auteursrechtelijke en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Edutopics BV verschafte trainingsmaterialen en leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming trainingsmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan, in gebruik te geven, te kopiëren, te openbaren dan wel te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Edutopics BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van de training voortdurend aan te passen aan de actualiteit.

Aansprakelijkheid

Edutopics BV is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder meer vertragingsschade, welke verband houden met het verloren gaan van gegevens te gevolge van het niet doorgaan of niet naar behoren functioneren van haar trainingsmaterialen en/of leermiddelen of enigerlei andere gevolgschade.

Klachten

Klachten worden afgehandeld via de klachtenprocedure, te vinden via www.parnassys.nl/scholing-klachten.

Voorbehoud

Alle informatie op onze website www.parnassys.nl is onder voorbehoud van wijzigingen in het scholingsprogramma, prijzen, data en locaties.