Voorwaarden van bestelling

De facturering verloopt via een factuurregel op de ParnasSys factuur. Het totaalbedrag wordt berekend op basis van het aantal leerlingen volgens de CFI-telling. Indien de instelling geen officiële CFI-vestiging is, vindt facturatie plaats op basis van het aantal leerlingen met de status ‘volgt onderwijs’ op 1 oktober van het voorgaande jaar. Het eerste jaar zal naar rato berekend en separaat gefactureerd worden.

Deze opdracht valt onder de reikwijdte van de SAAS-Overeenkomst ParnasSys, zoals overeengekomen met het bevoegd gezag van jouw school. De daaronder vallende bijlagen, waaronder de Algemene Voorwaarden, de Verwerkersovereenkomst en de SLA, zijn derhalve onverkort van toepassing op deze opdracht.

De algemene voorwaarden zijn hieronder te downloaden.

Algemene voorwaarden downloaden