Privacystatement ParnasSys.nl

Bij ParnasSys hechten we groot belang aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Hieronder staat hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens op deze website van parnassys.nl, welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Zoek je de privacystatement van de applicatie ParnasSys (en/of andere ParnasSys applicaties)? Dan verzoeken we de ParnasSys Verwerkersovereenkomst of de Algemene voorwaarden te raadplegen.

Dit is het privacystatement van ParnasSys.nl welke in eigendom is van Topicus.Education B.V., gevestigd aan de Singel 25, 7411 HW te Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66290864.

Topicus.Education B.V. houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Hieronder lees je meer over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat jouw rechten zijn.

Privacybeleid

Topicus.Education B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en het vertrouwen van onze gebruikers. Hierom zullen wij enkel informatie verwerken dat nodig is om onze producten en diensten te leveren, informatie te geven, klantenservice te bieden, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren of om in contact te treden wanneer jij dit aanvraagt.

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij gebruikmaking en het bezoek van de website ParnasSys.nl verwerkt Topicus.Education B.V. de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Om uitvoering te kunnen geven aan jouw verzoeken, verwerken wij:

  • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven via de instellingen in de cookiebanner, worden bij een bezoek aan onze website door middel van cookies gegevens verwerkt door de in onze cookieverklaring genoemde derde partijen. Voor deze verwerkingen gelden de privacyverklaringen van die betreffende partijen.
  • indien je je opgeeft voor onze nieuwsbrieven: je naam, e-mailadres, functie en eventuele voorkeuren. Dit doen wij om je te informeren over de ontwikkelingen binnen ParnasSys en over onze andere diensten. Als je dit niet langer prijs op stelt, kun je je altijd uitschrijven via een link in de betreffende mailing;
  • indien je een informatiepakket aanvraagt: je naam, e-mailadres en eventuele voorkeuren. Dit doen wij om je te informeren over de producten van ParnasSys. Als je dit niet langer prijs op stelt, kun je je altijd uitschrijven via een link in de betreffende mailing;
  • wanneer je via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, school/organisatie en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard je opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van je opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van de opmerking op de hoogte te houden;
  • indien je een bestelformulier invult: je naam, e-mailadres, BRIN of Bestuursnummer, naam school of bestuur, eventueel telefoonnummer, training behoefte, hoe je bekend bent geworden met het product en opmerkingen. Dit doen wij om het product te kunnen en mogen leveren, om extra service te kunnen bieden om ParnasSys optimaal te kunnen gebruiken en voor een optimale klantenservice;
  • indien je een koppeling met ons wilt maken: naam leverancier, je naam, telefoonnummer, e-mailadres, naam, mailadres en telefoonnummer contactpersoon techniek, naam systeem, type systeem, gewenste koppeling, doel van de koppeling, benodigde ParnasSysdata en overige opmerkingen. Dit doen wij om met je in contact te kunnen treden en om te beoordelen of we de koppeling kunnen en mogen leveren.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan jouw verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:

  • bij een bezoek aan onze website de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van je bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door jou gebruikte keywords, het door jou gebruikte besturingssysteem, de door jou gebruikte browser, specificaties over het door jou gebruikte toestel of apparaat, je IP-adres en, indien door jou opgegeven, je naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons het gebruikersgemak van de website te bevorderen door de website door te meten. Je bent niet verplicht de hier bedoelde gegevens te verstrekken en je kunt hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen.
  • naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Topicus.Education B.V. daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

Meer over de gegevensverwerking door middel van cookies kun je lezen in onze cookieverklaring.

Derden

Je persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van het hierboven genoemde doel, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Topicus.Education B.V. ingeschakelde data-analysebedrijven en de benoemde partijen in de Cookieverklaring.

De door Topicus.Education B.V. ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Topicus.Education B.V. verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Je gegevens worden opgeslagen op een server in de EER.

Bewaartermijn

Topicus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, worden deze verwijderd. Dat zal in ieder geval binnen 24 maanden zijn, nadat je bezoek is afgehandeld, tenzij je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen jouw gegevens voor dat doel langer worden bewaard.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Voor de bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Beveiliging

De beveiliging van je persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus.Education B.V. te waarborgen.

Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens. Ook heb je, in bepaalde gevallen, het recht om Topicus.Education B.V. te verzoeken je persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kun je bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op jouw specifieke situatie voorziet.

Je kunt eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus.Education B.V., via onderstaande contactgegevens. Wij zullen je bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Topicus.Education B.V.
Leeuwenbrug 1-51
7411 TE Deventer
Telefoon: +31 570 662 662
E-mail: 

Daarnaast kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Topicus.Education B.V. via .

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

Indien je nog vragen mocht hebben over dit Privacystatement, dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

Je hebt het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Topicus.Education B.V.. Deze klacht kun je indienen bij Topicus.Education B.V. zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit Privacystatement kan door ons gewijzigd worden. Op onze website vind je altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 4 juli 2024.