Het ontwikkelingsperspectief van ParnasSys

Met het OPP wordt het opstellen en actueel houden van het ontwikkelingsperspectief kinderspel.

Bestel direct
Juf aan het uitleggen - ParnasSys

Wat mag je van het OPP verwachten?

Flexibel in te richten voor gespecialiseerd en regulier onderwijs

Sterk onderbouwd, met het Landelijk Doelgroepenmodel als basis

Praktisch invulmodel; je vult alleen in wat nodig is

Lena - Parnassys icon

Tijdbesparende koppelingen met andere onderdelen van ParnasSys

Dé standaard voor een sterk onderbouwd OPP

OPP

Met het ontwikkelingsperspectief van ParnasSys ontwikkel je via een helder invulmodel een sterk onderbouwd OPP. Het systeem neemt je aan de hand mee, zodat jij met zo min mogelijk administratieve lasten de juiste ondersteuning aan de leerling kunt bieden.

Door de handige koppelingen met andere onderdelen in ParnasSys, beschik je direct over dé informatie die je nodig hebt tijdens het verantwoorden, handelen en evalueren.

Stapsgewijs aan de slag

Verantwoorden

OPP van ParnasSys - verantwoorden

In het verantwoordingsdeel breng je het ontwikkelingsprofiel en uitstroomperspectief van de leerling sterk onderbouwd en transparant in kaart. Gegevens die al zijn vastgelegd in ParnasSys, zoals IQ-toetsen en niet-methodetoetsresultaten, brengt ParnasSys automatisch in beeld.

Handelen

OPP van ParnasSys - handelen

Het handelingsdeel geeft jou het steuntje in de rug om snel en eenvoudig tot een concreet plan voor de leerling te komen. Naast gegevens uit een voorgaande evaluatie zijn ook het instroomprofiel, de ondersteuningsbehoeften en de stimulerende- en belemmerende factoren direct inzichtelijk.

Evalueren

OPP van ParnasSys - evalueren

Het evaluatiedeel toont automatisch welke doelen – met de daarbij behorende aanpak – je aan het begin van de periode gesteld hebt. Deze opzet stelt jou in staat om eenvoudig per onderdeel te beoordelen of de gestelde doelen zijn behaald en of de geplande ondersteuning het beoogde effect heeft gehad.

Margot vertelt

De vijf voordelen van het OPP

Heb jij al kennis gemaakt met het OPP van ParnasSys? Margot neemt je in deze video mee in de vijf voordelen voor zowel regulier als gespecialiseerd onderwijs.