Leef- en systeemwereld samen in een rapportage

Mijnschoolplan - schoolrapportage

Als school of bestuur wil je kunnen zien waar je staat. Hierbij helpt de nieuwe functionaliteit rapportage. Met de managementrapportage krijg je een goed overzicht van jouw school of bestuur. De slimme koppelingen en handige selectiemogelijkheden zorgen ervoor dat je een rapportage maakt die de aandachtspunten, parels en andere belangrijke onderwerpen bij elkaar zetten.

Altijd al gedacht: ‘wat zou het handig zijn als een beleidsrapportage binnen ParnasSys gemaakt kan worden’? Er is immers veel data beschikbaar binnen het systeem (eindopbrengsten, adviezen VO, tussenopbrengsten, veiligheidsmonitoring, tevredenheid van leraren enzovoort). Deze data worden veelal gekopieerd of overgenomen om de beleidsrapportage te vullen. Dat vraagt twee dingen: het vinden van de juiste gegevens én het duiden er van. Het eerste is een technische uitdaging terwijl het laatste een inhoudelijke opgave vormt.

In beide gevallen is er een nieuwe toepassing binnen MijnSchoolplan die deze vragen faciliteert: de Schoolrapportage (In Onsbeleidsplan voor besturen heet dit de Bestuursrapportage). Hierdoor wordt de schoolleider of bestuurder enerzijds ondersteund in het overzichtelijk weergeven van de benodigde data en anderzijds uitgedaagd om deze te duiden, te analyseren en conclusies te trekken.

Technische uitdaging: de systeemwereld

Jürgen Habermas (Duits filosoof en socioloog) onderscheidt de leef- en de systeemwereld. De systeemwereld die zich kenmerkt door beleid, protocollen, geld en tijd, bestaat vooral uit data met een technisch uitgangspunt. Ze worden vaak gebruikt om te meten of er een bepaalde norm behaald is, bijvoorbeeld: zijn er op onze school genoeg leerlingen die niveau 1S halen bij de eindtoets? De dashboards en overzichten binnen ParnasSys en Ultimview lijken dus goede representanten van de systeemwereld. De nieuwe functie Schoolrapportage zet deze data overzichtelijk bij elkaar zodat alles wat nodig is voor een adequate managementrapportage bij elkaar komt. Dat scheelt dus zoeken in andere overzichten of dashboards. Een voorbeeld zie je hieronder met tussenresultaten:

Mijnschoolplan - schoolrapportage

Inhoudelijke opgave: de koppeling naar de leefwereld

Iedere onderwijsprofessional weet dat data uit de systeemwereld niet de hele werkelijkheid vormen. Data ontstaan namelijk in de leefwereld: in het hier en nu waar mensen zich gedragen, gedachten vormen, emoties tonen enzovoort. Kinderen die een toets maken worden beïnvloed door hun gevoelens, sfeer in de groep of hun eigen motivatie. Dat heeft gevolgen voor de uiteindelijke score van de hele school. Bij rapportage is de inhoudelijke opgave om (harde) data te koppelen aan dat wat in de leefwereld zichtbaar is: wat betekenen de getallen in het licht van onze schoolontwikkeling? Pas dan ontstaat er nuttige informatie die geschikt is om leiding te geven, wat daarvoor nog niet het geval was. De functie Schoolrapportage biedt de mogelijkheid om rechtstreeks onder de data in hetzelfde scherm een duiding en analyse te schrijven (hieronder aan de hand van het eerder genoemde voorbeeld):

Mijnschoolplan - schoolrapportage - analyse en conclusies

En dan?

Als de leef- en de systeemwereld succesvol gekoppeld worden, komt natuurlijk ook de vraag aan de orde: moeten we iets met deze constateringen? Oftewel: we zien iets, we vinden er wat van en vervolgens komt de keuze om actie te ondernemen. In veel managementrapportages worden ook gevolgen voor het beleid opgeschreven naar aanleiding van de analyse en duiding van de data. Ook dat wordt in de Schoolrapportage meegenomen: na de conclusies kunnen eventueel aandachtspunten beschreven worden. Voor gebruikers van WMK geldt dat deze ook uit WMK overgenomen kunnen worden.

De Schoolrapportage – en op bestuursniveau de Bestuursrapportage – is dus bij uitstek het middel om duiding en conclusies naar aanleiding van data te geven (die ParnasSys Schoolkwaliteit overzichtelijk voor je verzamelt binnen de gekoppelde modules en open data). Uiteraard kun je de rapportage als PDF opvragen en verzenden. Voor gebruikers die hun jaarplan vormgeven binnen MijnSchoolplan is de suggestie om de Schoolrapportage onderdeel te maken van het jaarplan zodat er een geheel ontstaat wat schoolontwikkeling en – verantwoording omvat.