Stap voor stap naar je nieuwe schoolplan en het uitvoeren ervan

Juf aan het werk na schooltijd - stoel op tafel- - parnassys

Op 1 augustus 2023 gaat voor veel scholen de nieuwe schoolplanperiode in. Daarom ben je nu wellicht bezig met het schoolplanproces. Hoe verwerk je in Mijnschoolplan de belangrijkste elementen in een goed schoolplan? En hoe geef je invulling aan het schoolplan via (deel)verantwoordelijkheid bij teamleden of werkgroepen? In dit blog geven we tips.

Stap 1:  Zelfevaluatie basiskwaliteit

Hier evalueer je de indicatoren uit het onderzoekskader die van toepassing zijn op de school. Daar kunnen ‘werkpunten’ uit komen die in Mijnschoolplan doorgezet worden naar Actiepunten die later in het proces terugkomen.

Mijnschoolplan - Basis kwaliteit -omcirkeld in menu

Stap 2: Strategische doelen ‘ophalen’

Maakt jouw school deel uit van een bestuur en wordt er bovenschools gebruik gemaakt van Onsbeleidsplan? Dan is de kans zeer groot, dat er bestuursdoelen zijn geformuleerd en klaargezet om deze in te voegen in de schoolplannen van de gekoppelde scholen. Door geavanceerde datakoppelingen gaat het binnenhalen automatisch.

De bestuursdoelen worden neergezet in het hoofdstuk Strategisch beleid, waar de doelen uit het strategisch beleidsplan van jouw scholengroep in een keuzelijst staan (deze zijn klaargezet in de module Onsbeleidsplan). Hier kun je doelen kiezen of een waardering geven indien het doel al op orde is binnen jouw school. De gekozen doelen worden – samen met de punten uit stap 1 – verzameld en zijn dan terug te vinden onder de knop Actiepunten.

Stap 3: Wie zijn we?

We gaan nu naar het schoolplan zelf, dit kun je vinden onder het icoon Schoolplan in de navigatiebalk:

Mijnschoolplan - Schoolplan omcirkeld in menu

Aan de linkerkant zie je de inhoudsopgave en je kunt door middel van het ja-nee schuifje per hoofdstuk en/of per paragraaf bepalen of je deze op wil nemen in je nieuwe schoolplan. In de eerste hoofdstukken van het schoolplan beschrijf je achtereenvolgens wie je bent, wat jullie missie is, waar je voor staat en welke visie op goed onderwijs je als school hebt.

Concreet kun je hier denken aan het beschrijven van kernwaarden (inclusief symbolen en een omschrijving) of aan de slogan van jouw school. In Mijnschoolplan bevinden zich voorbeeldteksten voor de verschillende onderwerpen, deze kun je – al dan niet in aangepaste vorm – met een druk op de knop overnemen: gemak en tijdwinst!

Stap 4: Beleidshoofdstukken beschrijven

Beschrijf in de volgende hoofdstukken wat je in de komende jaren gaat doen om de missie waar te maken. Begin daar met het formuleren van zogenaamde grote doelen of streefbeelden, waar ligt het accent de komende tijd? Wat zijn de grote thema’s waarop ingezet wordt? Deze grote doelen of streefbeelden kunnen een plek krijgen in de jaarplannen, zodat ze een ‘kapstok’ vormen voor kleinere doelen.

Ook bij deze hoofdstukken zijn er voorbeeldteksten beschikbaar én bestaat de mogelijkheid om teksten bestuursbreed teksten beschikbaar te maken vanuit Onsbeleidsplan naar Mijnschoolplan. Op die manier kan er eenvoudig worden toegewerkt naar uniforme teksten, denk hierbij aan teksten over financieel-, kwaliteits- en personeelsbeleid.

Benoem acties die je naast de punten uit stap 1 en stap 2 belangrijk vindt. Hierbij is de inbreng van het team onmisbaar: wat zien zij voor zich in de komende jaren? Laat hen met mooie werkvormen nadenken om hen mede-eigenaar te maken van een gedragen schoolplan.

Stap 5: Doelen samenvoegen

Nadat beleidsmatige hoofdstukken gevuld zijn, zijn er Actiepunten van twee of drie bronnen afkomstig: uit de basiskwaliteit (stap 1), eventueel uit de bestuursbrede doelen (stap 2) en uit de input van de school en het team zelf (stap 4). Daarnaast zijn er bij stap 4 streefbeelden of grote doelen geformuleerd. Om hier goed gebruik van te maken en overzicht te houden is het raadzaam om doelen aan elkaar te koppelen. Dat kan in het tabblad Actiepunten met dit icoon om doelen samen te voegen:

Mijnschoolplan - Doelen koppelen omcirkeld in menu

Door kleinere doelen te koppelen aan streefbeelden of grote doelen krijgt het schoolplan meer samenhang. Samengevoegde doelen worden geïntegreerd gepland in de vier schooljaren van de lopende planperiode. Dat kan door ze aan te vinken in het gewenste jaar van uitvoering.

Stap 6: jaarplannen

De gekozen doelen per jaar komen in het onderdeel Jaarplannen bij elkaar:

Mijnschoolplan - Jaarplannen omcirkeld in menu

Daar kun je het plan per schooljaar openen om de gekozen doelen verder te concretiseren: welke activiteiten gaan we ondernemen, wie zijn daarbij betrokken en hoe gaan we die evalueren? Dit concretiseren gebeurt in een actieplan. Dit is het meest gedetailleerde niveau binnen Mijnschoolplan. Als hier de evaluatie wordt ingevuld, vormt Mijnschoolplan dit om tot een jaarverslag .

Stap 7: Werkgroepen instellen en inzetten

Een gedragen schoolplan en het verhogen van betrokkenheid? Als je een werkgroep, een commissie, een PLG of een leerteam de verantwoordelijkheid wilt geven om hen een doel uit het schoolplan te laten effectueren en te evalueren dan kan dit via de functie Werkgroepen.

Je maakt eerst een werkgroep aan en koppelt daar mensen aan (via de lijst Medewerkers uit ParnasSys). Als je in het actieplan uit stap 6 aangeeft dat dit doel ‘van’ deze werkgroep is, hebben de gekoppelde teamleden alleen tot dit doel toegang en kunnen zij de voortgang en evaluatie beschrijven, die vervolgens in het jaarverslag van de school terecht komen (daarvoor zijn geen beheerrechten in Mijnschoolplan nodig):

Mijnschoolplan - werkgroepen

Op deze manier werk je in zeven stappen van het formuleren van een schoolplan naar het uitvoeren van de doelen, waarbij ook teamleden betrokken zijn en eigenaarschap kunnen tonen.