Leerlijnen van ParnasSys

Leerlijnen van ParnasSys

Leerlijnen hoogbegaafdheid

Leerling aan het werk - toets - parnassys

Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met SLO het ‘Kader voor ontwikkeling’ ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys.

Alle leerlingen hebben in aanleg veel talenten op allerlei gebieden. Dit geldt ook voor (hoog)begaafde leerlingen. Talent alleen is echter niet genoeg. Het moet ook ontwikkeld worden. Alleen kennis opnemen is daarvoor niet voldoende. Minstens zo belangrijk is het aanleren van vaardigheden, zodat leerlingen zelf tools in handen hebben om hun leerproces vorm te geven en uiteindelijk hun weg te vinden in de maatschappij van de 21e eeuw.

Model voor brede ontwikkeling

Aan de leerlijn (hoog)begaafdheid ligt een model ten grondslag: het model voor een brede ontwikkeling. Dat model is opgebouwd vanuit de kern: de kerndoelen. Vandaaruit wordt de inhoud van de leerstof vormgegeven. De manier waarop kinderen met deze leerstof aan de slag gaan, komt terug in de cirkels daaromheen.

De eerste (roze) cirkel geeft weer op welke manieren kinderen over de leerstof na kunnen denken. Alle manieren zijn daarin even belangrijk. Vervolgens geven de onderdelen uit de witte cirkel weer welke vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal te kunnen leren en later in de maatschappij te kunnen leven.

Bij de onderdelen uit deze twee cirkels zijn door Gouwe Academie handelingssuggesties ontworpen, waarmee leerkrachten handvatten krijgen om in de klas een brede ontwikkeling te stimuleren.

Klanten die Kader voor ontwikkeling via Gouwe Academie implementeren, krijgen gratis beschikking over deze handelingssuggesties.

Begeleiding bij implementatie

Individuele scholen of scholengroepen die gaan werken met de module Leerlijnen van ParnasSys worden inhoudelijk begeleid bij de implementatie.

Afhankelijk van jouw school en de toepassing die je in gedachten hebt, krijg je een onderwijsadviseur aangewezen met expertise die aansluit bij jullie vraag. Een implementatietraject bestaat uit minimaal drie verschillende bijeenkomsten: een consult, een scholing van de ib’er en ict’er (inclusief instellen van het systeem) en een teamscholing.

Begeleiding bij de implementatie is noodzakelijk om de mogelijkheden van het systeem optimaal te kunnen benutten.  Nadat de scholing is gevolgd, mag je als school ook gebruikmaken van de helpdesk van ParnasSys voor het stellen van (technische) vragen. Ook als je niet met ParnasSys werkt bieden we je deze service, zodat je altijd goed kan blijven werken met dit leerlingvolgsysteem.

Ook al is de opzet van dit implementatietraject vaak standaard, de invulling ervan is altijd op maat. Tijdens elke bijeenkomst sluiten wij aan bij de beginsituatie, de behoefte en de specifieke vragen over het traject van de school.

Hoe ziet een implementatietraject uit?

De implementatie van de leerlijn (hoog)begaafdheid omvat minimaal twee bijeenkomsten en voorafgaand een afstemmingsbijeenkomst met directie/ib’ers/deelteam. In deze bijeenkomst wordt de beginsituatie met betrekking tot dit thema verkend en in kaart gebracht. Afhankelijk van deze beginsituatie kan er een maatwerktraject geadviseerd worden.

Om deze leerlijn kwalitatief goed in te voeren adviseren wij het volgende traject (alternatieven zijn natuurlijk bespreekbaar):

  1. Afstemmingsbijeenkomst met directie/ib’ers/deelteam van minimaal twee uur uitvoeringstijd. In deze bijeenkomst wordt de beginsituatie verkend en de signaleernotitie ingesteld in ParnasSys: wat zien we van motivatie, betrokkenheid, welbevinden, cognitie en leer-/persoonseigenschappen?
  2. Studiedagdeel met team van minimaal drie uur. De inhoud van deze bijeenkomst richt zich op: Wat is (hoog)begaafdheid? Hoe kan ik deze leerling herkennen? Hoe kan ik daarbij ParnasSys gebruiken (Zien!, vaardigheidsgroei, groepskaart, notitie)?
  3. Stuurgroep/veranderteam met directie/ib’ers/deelteam van minimaal twee uur. We kijken terug op het proces, analyseren successen en knelpunten op grond waarvan we de volgende bijeenkomst bespreken.
  4. Studiedagdeel met team van minimaal drie uur. De inhoud van deze bijeenkomst richt zich op: Welke leerlingen hebben op grond van waarneming een specifieke onderwijsbehoefte? Hoe kan ik daarbij gebruikmaken van leerlijnen? We oefenen met technische vaardigheden, met begrijpen en wegen en selecteren doelen voor de komende periode.
  5. Stuurgroep/veranderteam met directie/ib’ers/deelteam van minimaal twee uur. Afsluitend gesprek waarbij evaluatie van de oefenperiode en vervolg centraal staan (borging). In deze bijeenkomst wordt advies voor vervolg gegeven.

Tussen bijeenkomst 2 en 3 heeft het team de gelegenheid om de theorie uit bijeenkomst 1 toe te passen en te beschrijven in de notitiecategorie in ParnasSys.

Leerlijnen

Ga voor een totaaloverzicht van de beschikbare leerlijnenpakketten naar de productpagina Leerlijnen.

Meer informatie