Onsbeleidsplan: Basisvaardigheden (OP0) en Risicoanalyse

Basiskwaliteit in Onsbeleidsplan

Nieuwe standaard basisvaardigheden (OP0)

Door het toevoegen van een nieuwe standaard OP0 in het waarderingskader zijn er inhoudelijk ook wijzigingen in de standaarden OP2 en OP3.

Als gevolg van de herzieningen in het kader zijn ook de indicatoren OP2 (Zicht op ontwikkeling en begeleiding) en OP3 (Pedagogisch-didactisch handelen) aangepast. In deze (ver)nieuw(d)e indicatoren zijn elementen nieuw toegevoegd en zijn er ook elementen uitgehaald; de ‘oude’ OP2 en OP3 zijn daarmee niet vergelijkbaar met de nieuwe. Zie het screenshot hierboven uit Mijnschoolplan ter illustratie.

Goed om te weten:

  • De instrumenten Mijnschoolplan en WMK zijn recent geüpdatet en de ‘oude’ scores met bijbehorende actiepunten blijven behouden en zichtbaar in de instrumenten. De nieuwe en gewijzigde indicatoren zijn herkenbaar door de [2023] in de omschrijvingen.
  • Scholen die recent voor het eerst met Mijnschoolplan zijn gaan werken, gaan direct aan de slag met de nieuwe variant.
  • Schoolplan als levend document en/of helemaal “bij” zijn? Dan is het ook een prima idee om de scholen opnieuw te laten scoren. Er kunnen dan (eventuele) nieuwe actiepunten ontstaan voor de volgende jaarplannen.
  • De actiepunten die door de scholen zijn gekozen bij OP0 én die van de herziene indicatoren worden in Onsbeleidsplan bovenschools getoond bij de actiepunten van de scholen.

Risicoanalyse

De onderwijsinspectie voert ten minste één keer per jaar een prestatie- en risicoanalyse uit bij besturen. Hierbij wordt gekeken of mogelijke risico’s in beeld zijn bij de volgende beleidsterreinen:

  • Onderwijskundig
  • Personeel
  • Organisatie
  • Financieel / materieel
  • Kwaliteitsbeleid

Aanvullende informatie hierover is terug te vinden via deze link. Op basis van deze jaarlijkse analyse wordt bepaald of de inspectie – in aanvulling op de vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen, scholen en opleidingen – een onderzoek zou moeten uitvoeren bij een instelling. Dit kan gaan over een inspectieonderzoek op locatie, of een bestuursgesprek.

In Onsbeleidsplan is hiervoor een specifiek hoofdstuk Risico’s toegevoegd aan het beleidsplan. Hierbij kan bij elk risico een inschatting worden gemaakt hoe groot de kans is dat het zich zal voordoen en in combinatie met de mate van impact. Met behulp van deze matrix kan de impact van de geïnventariseerde risico’s worden ingeschat:

Risicoanalyse in Onsbeleidsplan

Na een eigen inventarisatie op de verschillende beleidsterreinen kan per onderdeel worden aangegeven wat de mogelijke kans, een inschatting qua impact en kosten + een mogelijke maatregel is voor een risico. Vervolgens kan hier beleid op worden gemaakt en kunnen hier nieuwe actiepunten uit voortkomen.

Risicoanalyse onderwijskundig beleid Onsbeleidsplan

Er kan worden gekozen om hiervan een los document op te stellen of deze op te nemen in het beleidsplan. Deze nieuwe functionaliteit is te vinden via Onsbeleidsplan > Modules > Beleidsplan > Risico’s

Terug naar het overzicht