Met het ouderportaal de ouderbetrokkenheid vergroten

Het ouderportaal wordt door steeds meer scholen ingezet om de samenwerking met ouders te verbeteren. Het educatieve partnerschap van ouders en school kan uitstekend vorm gegeven worden door naast de NAW gegevens en absenten ook toetsgegevens, notities en hulpplannen open te stellen.

In Amsterdam heeft een aantal scholen van stichting STAIJ het ouderportaal opengezet. Dit heeft naast tevreden ouders ook tijdwinst voor de leerkrachten opgeleverd. Uit het gelopen traject blijkt dat een zorgvuldige voorbereiding en communicatie van groot belang is. Starten met een visie op ouderbetrokkenheid is een voorwaarde om het ouderportaal op een effectieve manier open te stellen. Het gebruik maken van het ouderportaal kan zo leiden tot een positieve samenwerking tussen school en ouders. Meer informatie met onder andere korte filmpjes over dit traject kun je hier vinden.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding begint in het schoolteam met het formuleren en onderschrijven van het belang van ouderbetrokkenheid. Wat betekent eigenlijk betrokkenheid en welke kennis en vaardigheden zetten we als leerkrachten in? Volgende stap is het kennis nemen van de mogelijkheden die getoond kunnen worden in het portaal en deze opnemen in een implementatieplan. Stapje voor stapje verder openzetten en niet alles tegelijkertijd zorgt voor een soepele invoering. Tijdig communiceren over verwachtingen en effecten met alle betrokkenen is belangrijk.

Checklist gebruik ParnasSys

Een checklist invullen waarbij genoteerd wordt óf en hoe zaken binnen ParnasSys geregistreerd worden is heel handig. Het ouderportaal blijkt in die zin ook een katalysator te zijn om het gebruik van ParnasSys te professionaliseren. Van belang is immers dat een team goede afspraken met elkaar maakt over de in te voeren gegevens in ParnasSys.

Doet iedere leerkracht dit op dezelfde wijze? Zijn de notities feitelijk en foutloos zodat deze op een prettige manier door ouders gelezen kunnen worden? Wanneer worden toetsresultaten ingevoerd en op welke manier verwachten we dat de ouders reageren op het resultaat van een toets? Op welke manieren voeren we gesprekken? Voeren we als school gelijktijdig absenten in? Welke mogelijkheden van ParnasSys worden nu nog niet gebruikt die juist wel effectief kunnen zijn in het ouderportaal?

Hoe eenduidiger en duidelijker de informatie bij de ouders binnenkomt, hoe minder ruis er ontstaat over bijzaken. Des te meer aandacht kan er besteed worden aan datgene waar het écht omdraait in het onderwijs: het welbevinden en de resultaten van de leerling! Doordat ouders dezelfde informatie met betrekking tot toetsen en plannen hebben als de leerkrachten, kunnen de oudergesprekken leiden tot een goede dialoog in plaats van een eenzijdige informatiestroom vanuit de leerkracht. De ervaring leert dat de gesprekken intensiever worden, omdat een ieder geïnformeerd het gesprek ingaat. De ouder kan daarna thuis nog eens rustig nalezen wat er gezegd is. Het ouderportaal vervangt geen gesprekken maar geeft deze juist meer diepgang!