OPP van ParnasSys: passend onderwijs voor iedere leerling

OPP van ParnasSys - Voor iedere leerling passend onderwijs

Het opstellen en actueel houden van een ontwikkelingsperspectief (OPP) hoeft niet langer tijdrovend en ingewikkeld te zijn. Zowel voor het speciaal (basis)onderwijs als voor het regulier onderwijs biedt het nieuwe OPP van ParnasSys veel mogelijkheden. Met alle leerlinginformatie in één systeem verlaag je de administratieve lasten én creëer je een compleet beeld van de leerling.

Focus op álle relevante ontwikkelingsgebieden

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning, wil je met alle betrokkenen goede keuzes maken. Wat is een passend aanbod? Welke ondersteuning heeft de leerling precies nodig en naar welke uitstroombestemming werk je toe?

Cognitieve resultaten zijn hierin belangrijk. Echter, de overige ontwikkelingsgebieden zijn minstens zo relevant om mee te nemen voor een goede afstemming en beslissingen op korte en lange termijn. Denk hierbij aan sociaal-emotionele ondersteuningsbehoeften, logopedische testgegevens en stimulerende en belemmerende factoren op fysiek of medisch gebied.

Het OPP van ParnasSys

Het OPP van ParnasSys een compleet beeld van de leerling

Het OPP van ParnasSys – met als kapstok het Landelijk Doelgroepenmodel – brengt alle beschikbare leerlinginformatie overzichtelijk in beeld. Voor de verschillende typen relevante informatie geef je aan in welke mate het relatief sterk of minder sterk ontwikkeld is. Het doel is niet om extra informatie te verzamelen: alle beschikbare leerlinginformatie wordt voor je gebundeld. Jij vult alleen aan wat nodig is. In de PDF versie zie je alleen de gevulde onderdelen terug; zo houd je het beknopt en overzichtelijk.

Vervolgens voer je het gesprek met alle betrokkenen – zoals ouders, ambulant begeleider, fysiotherapeut e.d. – over een passend perspectief voor de leerling, waarin álle aspecten van ontwikkeling aan bod komen. Samen stel je vast welke doelen en ondersteuning de komende periode het meest passend zijn.

De flexibiliteit van het OPP: afstemmen op eigen werkwijze

Het OPP laat je gemakkelijk aansluiten op de werkwijze bij jou op school. Met behulp van flexibele instellingen in Beheer zet je zelf eenmalig de standaard en maak je het OPP op maat.

Kies bijvoorbeeld welke leergebieden wel of niet worden getoond, aansluitend bij het onderwijs dat op jouw school gegeven wordt. Daarnaast heb je de mogelijkheid de terminologie die in het OPP gebruikt wordt aan te passen, zodat deze aansluit bij het gedachtegoed van de school. Denk hierbij aan:

  • De benaming van de uitstroombestemmingen (benoem je het BBL of vmbo-basis);
  • Het splitsen van een profiel (bijvoorbeeld 5A Pro en 5B vmbo-b);
  • Het aanpassen van de niveau-aanduidingen bij de uitstroombestemming, bijvoorbeeld inclusief leerrendement en niet alleen het functioneringsniveau eind leerjaar 8 (LR 51-65% (eind E6).

Het gemak van het OPP

Vanaf het moment dat een leerling op school is aangemeld, wordt er veel belangrijke informatie geregistreerd in ParnasSys. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doofheid aan het linkeroor, veel motivatie wanneer er beroep wordt gedaan op creativiteit of prikkelgevoeligheid. Op het moment dat je een OPP gaat maken, is alle beschikbare leerlinginformatie in beeld op de plaats waar het relevant voor je is.

Ondersteuningsbehoeften in beeld brengen

Je beschrijft de ondersteuningsbehoeften, belemmerende en stimulerende factoren in ParnasSys via Leerling > Begeleiding > Ondersteuningsbehoefte. Je wilt immers helder krijgen met elkaar hoe je ervoor kunt zorgen dat de leerling zo min mogelijk belemmerd wordt door bepaalde zaken. Als je vervolgens op een later moment een OPP maakt, vind je dezelfde velden ook in het OPP terug. Op deze plek kan je naast inzien ook bewerken.

Leerroute vaststellen

Als je per vak de ambitie wilt vaststellen – dus welke leerroute de leerling gaat volgen – zie je de toetsresultaten van de afgelopen jaren in beeld. Je kunt het leerrendement van de toetsen vergelijken met de niveaus per leerroute die je als school hebt ingesteld. Inzicht in alle toetsresultaten op één plek tijdens het opstellen van het OPP helpt je met het vaststellen van een passende ambitie.

OPP - Leerroute vasstellen

Handelingsplan schrijven

Bij het schrijven van een handelingsplan voor de leerling, worden de ondersteuningsbehoeften, stimulerende en belemmerende factoren  voor het betreffende ondersteuningsgebied automatisch getoond. Doordat je alle informatie op één scherm inzichtelijk hebt, is rondklikken door ParnasSys en/of andere systemen verleden tijd en schrijf je in een handomdraai gericht een plan van aanpak. Bovendien is de evaluatie van het vorige OPP ook inzichtelijk op dezelfde pagina, wanneer deze er is.

OPP voorbeeld handelingsplan met ondersteuningsbehoeften ernaast

Evalueren

Tijdens het schrijven van de evaluatie heb je aan de rechterkant inzichtelijk wat er in het handelingsplan is beschreven. Zo evalueer je heel gericht dat specifieke plan. Heeft een leerling de doelen behaald  volgens het aanbod en de ondersteuning die was afgesproken? Geef dan enkel ‘conform streefdoel’ aan en houd de evaluatie verder heel beknopt.

Investeer voornamelijk in het gesprek met alle betrokkenen om voor het nieuwe handelingsplan concrete afspraken te maken. Zo besteed je je tijd voornamelijk handelingsgericht.

OPP voorbeeld evaluatie met handelingsplan ernaast

Cyclusgericht werken

Als je een volgend OPP maakt voor de leerling, kopieer je het vorige OPP en zijn alle tekstvakken – met uitzondering van de evaluatie – al gevuld. Doordat je de teksten alleen hoeft te actualiseren heb je met een minimale inspanning gemakkelijk een volgend OPP gemaakt.

OPP voorbeeld begeleiding ontwikkelingsperspectief

Tips van de Gouwe academie

  1. Heb je – samen met jouw collega’s – goede afspraken gemaakt over het beschrijven van de stimulerende en belemmerende factoren en ondersteuningsbehoeften? Dan is het maken van een OPP – door de handige koppelingen in ParnasSys – relatief weinig werk. Bovendien zie je deze informatie óók altijd terug op de groepskaart én kan je de informatie via deze plek heel gemakkelijk actualiseren.
  2. Laat geen aparte overdracht meer schrijven, maar vraag alle collega’s om aan het eind van het jaar de stimulerende-, belemmerende factoren en ondersteuningsbehoeften te controleren en eventueel aan te vullen. Zo kun je de informatie uit het OPP voor veel meer doeleinden dan alleen de wettelijke verplichting gebruiken.
OPP - Groepskaart voorbeeld side panel Ondersteuningsbehoeften

Geïnteresseerd in het OPP van ParnasSys?

Juf voor de klas