Nieuw OPP van ParnasSys: makkelijker, sneller en goed onderbouwd

ParnasSys juf met leerling aan bureau

Het opstellen en actueel houden van een ontwikkelingsperspectief (OPP) hoeft niet langer tijdrovend en ingewikkeld te zijn. ParnasSys ontwikkelt samen met besturen uit het regulier en gespecialiseerd onderwijs het nieuwe OPP. Martin Krans, Product Owner bij ParnasSys: ‘Met het nieuwe OPP kunnen leerkrachten, ib’ers, scholen én samenwerkingsverbanden meer betekenen voor leerlingen.’

Aanleiding

Het OPP vormt al jaren het fundament voor extra ondersteuning van leerlingen in het regulier en gespecialiseerd onderwijs. Toch ontbrak al die tijd een eenduidige werkwijze. Iedere school ontwikkelt handmatig een eigen OPP, gebaseerd op de eigen organisatie en methodiek. Het gevolg? OPP’s zijn enorm tijdrovend, er is een risico op menselijke fouten en organisaties die elkaar nodig hebben spreken verschillende ‘talen’. Dit leek lang onoplosbaar, door alle verschillende wensen en eisen bij scholen. Tot nu. Dankzij intensieve samenwerking met scholen uit het regulier en gespecialiseerd onderwijs introduceert ParnasSys een nieuwe OPP-functionaliteit. Dit maakt het ontwikkelen van een sterk onderbouwd OPP kinderspel.

Nieuwe OPP

‘Het nieuwe OPP werkt met een handig invulmodel, onderverdeeld in verantwoording, handelingsplan en evaluatie’, vertelt Martin Krans. ‘Bij de verantwoording leg je gegevens over het huidige didactisch en leergebiedoverstijgend niveau, stimulerende en belemmerende factoren en de ondersteuningsbehoefte vast. Ook bepaal je hier het ambitieniveau en het verwachte uitstroomprofiel van de leerling. In het onderdeel handelingsplan formuleer je vervolgens een concrete aanpak om de ambities te realiseren. Bij de evaluatie check je met behulp van observaties en resultaten uit ParnasSys in hoeverre de doelen zijn behaald en welke ambities en acties hieruit voortkomen. Je werkt daardoor cyclisch aan steeds betere ondersteuning.’

‘Met het Landelijk Doelgroepenmodel bepaal je als school op een transparante en goed onderbouwde manier het beoogde uitstroomniveau’

Landelijk Doelgroepenmodel

Het Landelijk Doelgroepenmodel ligt aan de basis van het OPP van ParnasSys. ‘Met het Landelijk Doelgroepenmodel bepaal je als school op een transparante en goed onderbouwde manier het beoogde uitstroomniveau van een leerling en stem je het onderwijs- en ondersteuningsaanbod daarop af’, legt Martin uit. ‘Bovendien werken scholen door dit model volgens een meer uniforme werkwijze. Daardoor spreekt iedereen dezelfde taal. Dát maakt de overdracht tussen leerkrachten en scholen eenvoudiger en verbetert de communicatie met samenwerkingsverbanden.

Alle gegevens bij de hand

De kracht van het nieuwe OPP is dat het de werkdruk verlaagt en het je ondersteunt bij het bepalen van een passende aanpak voor de leerling. ‘Je hebt namelijk altijd de voor jou relevante leerlinggegevens bij de hand’, zegt Martin. ‘Zo heb je in de verantwoording automatisch inzicht in gegevens uit ParnasSys, zoals toetsresultaten of IQ-testen. En op het moment dat je een handelingsplan opstelt, dan toont het OPP automatisch het instroomprofiel dat je bij de verantwoording hebt vastgelegd. Daarnaast zie je ook de ondersteuningsbehoeften, stimulerende en belemmerende factoren én gegevens uit de evaluatie van de vorige periode. Zo zie je meteen wat een leerling nodig heeft en wat in de vorige periode wel en niet heeft gewerkt.’

‘Als school stel je zelf in welke onderdelen je in het OPP terug wilt laten komen en welke termen er gebruikt worden’

Aan te passen op jouw behoefte

De OPP-functionaliteit werkt zowel voor het regulier als het gespecialiseerd onderwijs. Als school stel je zelf in welke onderdelen je in het OPP terug wilt laten komen en welke termen er gebruikt worden. De leerkracht bepaalt vervolgens welke onderdelen voor een specifieke leerling relevant zijn. ParnasSys zorgt er op deze manier voor dat het OPP flexibel aan te passen is aan de behoeften van de school én leerkracht.

Beter voor iedereen

Het nieuwe OPP is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen leerkrachten, ib’ers, bestuurders, expertgroepen (Gouwe Academie, Expertis en Effectief Onderwijs) en ParnasSys. ‘Wij hebben zo veel mogelijk kennis opgedaan om zowel het regulier- als gespecialiseerd onderwijs én de samenwerkingsverbanden van een OPP te voorzien dat beter dan goed aansluit op de dagelijkse praktijk’.

Meer weten?

We nemen je graag mee in alle voordelen van het nieuwe OPP van ParnasSys.

Leerlingen in de klas