Nieuwe plek leerlijnenpercentages op groepsniveau

Percentages staan onder groep - begeleiding - leerlijnen groepsoverzicht

Vanaf 29 april 2022 staan de leerlijnenpercentages op groepsniveau op een nieuwe plek! Vanaf dat moment kun je dus gewoon met de percentages blijven werken, als de oude groepskaart niet meer beschikbaar is.

Benut je de percentages op leerling- en groepsniveau al? Ze geven je inzicht in hoe het met je groep gaat en of je op koers loopt op de leerlijnen. Om successen te kunnen vieren en om te bepalen of je bepaalde aspecten meer of minder aandacht gaat geven.

Percentages staan onder groep > begeleiding > ‘leerlijnen groepsoverzicht’

Onder het nieuwe kopje leerlijnen groepsoverzicht vind je voortaan de percentages. Per leerling per leerlijn wordt een percentage getoond en bovenaan staat er een gemiddeld voor de hele groep. Wanneer je klikt op een kolomnaam, kun je de percentages van die kolom sorteren: van hoog naar laag of van laag naar hoog.

Percentages staan onder groep - begeleiding - leerlijnen groepsoverzicht

Snelle screening op leerling- en groepsniveau 

Op leerling én op groepsniveau kun je snel zien hoe de ontwikkeling van de leerlingen zich verhoudt ten opzichte van de leerroute van de leerlingen. Per leergebied is het overzicht op te vragen. Iedere kolom gaat over één leerlijn (als je met je muis over de naam van een kolom gaat, zie je de volledige naam).

leerlijnen-groepsoverzicht

Tips voor analyse

(Deze alinea bevat de belangrijkste informatie van deze blog. Wil je meer weten over wat de percentages betekenen, hoe ze worden berekend, lees dan hieronder verder) 

 • Begin altijd met kijken op groepsniveau, in de onderste regel. Daar staan de gemiddelde percentages van alle leerlingen van de groep. Wanneer dat gemiddelde percentage 100% of hoger is, is de kans groot dat je tevreden bent: gemiddeld functioneert de groep op het juiste niveau, rekening houdend met de leerroute en het leerjaar van de leerlingen. (Als leerlingen nog langer over het huidige beheersingsniveau mogen doen, wat in het so/vso vaak het geval is als je in januari gaat evalueren, wil je een percentage hóger dan 100%. Voor een uitgebreidere toelichting, zie hieronder wat er staat bij **)  
 • Aangezien een gemiddelde kan worden vertekend door enkele heel hoge of heel lage uitzonderingen, raden we aan om per kolom de percentages te sorteren van laag naar hoog (of van hoog naar laag). Sorteren kan in ParnasSys door te klikken op een kolomnaam met de afkorting van een leerlijn.
  • De meeste scholen hebben als ambitie dat minstens 75% van de leerlingen de gestelde streefdoelen van hun leerroute en leerjaar halen, dan ben je dus tevreden, als dit een officieel evaluatiemoment is. Bij een tussentijds evaluatiemoment wil je dat minstens 75% van de leerlingen bóven de 100% scoort, als er aan die leerlijn is gewerkt (als je ervoor gekozen hebt om die leerlijn alleen in het tweede halfjaar aan te bieden, ben je wel tevreden met 100%).
 • Vorm je per leergebied een beeld: op hoeveel leerlijnen ben je tevreden? Vergelijk daarna de leergebieden met elkaar en maak keuzes: zijn er leergebieden of leerlijnen waar je meer aandacht aan wilt gaan besteden? Zo ja, welke leergebieden/leerlijnen ga je dan eventueel minder aandacht aan besteden?
  • Door deze stappen te doen vóór je de nieuwe plannen gaat maken, heb je én goed zicht op waar je groep staat én maak je beredeneerde keuzes door naar het totaal van de ontwikkeling te kijken.
  • Staar je niet blind op de getallen. Kijk, zeker halverwege het jaar, vooral naar welke leerlijnen je extra aandacht wilt geven.
 • Vergelijk eventueel de verschillende klassen met elkaar, door het in een compact overzicht te zetten. Je kunt dan bekijken welke leergebieden binnen een afdeling/school meer aandacht vragen, en daar in een teambijeenkomst over doorpraten. Zo besteed je de tijd in een groepsbespreking effectief, door alleen in te gaan op thema’s die alleen in deze groep spelen.
Leerlijnen - groepsoverzicht en legenda

N.B.  

 • Hecht niet te veel waarde aan de exacte percentages, in die zin dat je zegt dat 150% meer voorlopen is dan 125%. Dat hangt namelijk van het aantal doelen dat de leerling al behaald moet hebben. Kijk vooral of een leerling onder, op of boven de 100% functioneert.
 • Wil je exacter weten hoeveel niveaus de leerlingen voor- of achterlopen? Vraag dan het overzicht ‘leerlijnenprofiel groep’ op. Doet dat alleen als er een aanleiding is: je wilt nader analyseren, of je wilt kijken welke leerlingen je zou kunnen clusteren.
Leerlijnen -betekenis-percentages

* Voor leerlingen in het so/vso wordt er vaak gewerkt met de leerroutes van het doelgroepenmodel: leerroute 1-7. Voor kleuters wordt er vaak gewerkt met een basisleerroute (B) (waarbij de leerling wordt vergeleken met het gemiddelde kind in Nederland). Per leerroute staat er in beheer ingesteld welke doelen op welk moment (DL) aangeboden en beheerst moeten worden. Dit kun je als school zelf aanpassen, als daar behoefte aan is.  
 
** Scholen die werken met ‘leerlijnen jonge kind’, hebben een planning per half jaar. Ieder half jaar is er een officieel evaluatiemoment: vanaf 1 februari en vanaf 1 juni kun je de percentages interpreteren zoals in deze tabel. Scholen die werken met leerlijnen voor het speciaal onderwijs, werken vaak met een planning die per leerjaar loopt. Dat betekent dat er maar één officieel evaluatiemoment is: vanaf 1 juni. En als een leerroute meerdere jaren over een niveau mag doen, dan is het zelfs nog minder. Belangrijk is dat je je realiseert dat als je vaker/eerder dan op het officiële evaluatie moment gaat kijken, dat je moet streven naar >100%. De leerling/groep is dan in het juiste niveau aan het werk. Voor een uitgebreidere toelichting hierover, zie dit document.  

Hoe wordt een percentage bepaald? 

(Zie Streefplan leerling als je het zelf wilt narekenen)

 • Aantal behaalde doelen
 • Gedeeld door het aantal doelen waarvan het eindDL bereikt of voorbij is
 • X 100%

Voorbeeld:

Leerlijnen voorbeeld -streefplan-leerling

Deze leerling heeft op de groepskaart bij deze leerlijn nu 100% staan: Hij heeft 3 doelen behaald.
Zijn DL is nu 50. Dat betekent dat er drie doelen zijn waarvan het eindDL (zie tweede getal in kolom Plan) voorbij is. Het doel van niveau 6 hoeft namelijk nog niet behaald te zijn. Dus 3/3×100% = 100%

Wanneer deze leerling het doel van niveau 6 óók behaald zou hebben, zou er 133% staan: 4 doelen behaald, terwijl er maar drie doelen behaald hoeven te zijn.
Het eindDL van dat doel ligt namelijk in de toekomst (60, terwijl huidige DL 50 is).
De leerling is wel IN het niveau aan het werk waar hij deze anderhalf jaar aan moet werken. Maar hij heeft nog een jaar langer de tijd om het daadwerkelijk te halen. Pas als de hele periode voorbij is, rekent ParnasSys dat het doel echt behaald moet zijn.

N.B. de percentages op de groepskaart betekenen iets totaal anders dan de percentages op het overzicht ‘leerlijnenprofiel leerling’ of ‘leerlijnenprofiel groep’. Op zo’n overzicht gaat het om het percentage doelen binnen een beheersingsniveau. Het percentage op de groepskaart gaat over de doelen van álle beheersingsniveaus.  

Leerlijnen voorbeeld-leerlijnenprofiel-leerling